Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1463 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 12.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva er arbeidsgivernes direkte utgifter til sykepenger, fordelt på privat og offentlig sektor?

Begrunnelse

Staten har ansvar for utbetaling av sykepenger for sykefravær ut over 16 dager, og utgiftene tilknyttet dette finnes i budsjettkapittel 2650. Arbeidsgivere har ansvar for utbetaling av sykepenger for sykefravær inntil 16 dager, og spørsmålet er hva sykepengeordningen koster arbeidsgiverne totalt sett, fordelt på privat og offentlig sektor. Det understrekes at det først og fremst bes om beregninger av direkte kostnader (dvs. utgifter til sykepenger). Dersom nøyaktige tall ikke finnes bes det om departementets anslag.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det finnes ikke data som oppsummerer arbeidsgivers direkte utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Svaret er derfor et anslag basert på forventet utbetaling til sykepenger til arbeidstakere, jf. kap. 2650, post 70, samt tilgjengelig informasjon om fordeling av erstattede sykepengedager og regnskapsinformasjon for sykepengeutbetalinger.
Anslag på arbeidsgivernes samlede sykepengeutgifter beregnes ut fra arbeidsgiverperiodens fraværsandel sammenlignet med folketrygdens fraværsandel, samt folketrygdens samlede sykepengeutgifter. I tillegg er det tatt hensyn til at folketrygden betaler en del av sykepengene i arbeidsgiverperioden (svangerskapsrelatert fravær og sykefravær fra arbeidstakere med risiko for særlig høyt sykefravær (kronikere)).
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 er sykepenger til arbeidstakere anslått til 32 820 mill. kroner i 2013, jf. Prop. 149 S (2012-2013).
Arbeidsgivernes fraværsandel er beregnet på grunnlag av antall sykefraværsdager (legemeldt og anslag på egenmeldt fravær) justert for gradering. Basert på statistikk for 2011 er arbeidsgivers fraværsandel anslått til om lag 41 pst.
Regnskapsstatistikk for 2012 viser at det ble utbetalt nærmere 557 mill. kroner i refusjon til arbeidsgivere for sykefravær fra arbeidstakere med risiko for særlig høyt sykefravær, og 130 mill. kroner i refusjon i forbindelse med svangerskapsrelatert fravær.
Endelig er det lagt til grunn at 70 prosent av de sysselsatte er ansatt i privat sektor, mens 30 prosent er ansatt i offentlig sektor.
Basert på disse forutsetningene og estimat kan arbeidsgiveres utgifter til sykefravær i arbeidsgiverperioden anslås til om lag 21 700 mill. kroner, fordelt med 15 190 mill. kroner i privat sektor og 6 510 mill. kroner i offentlig sektor.