Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1464 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 12.06.2013
Besvart: 19.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Justisdepartementet har sendt ut til høring - Rapport om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Høringsfristen var 25.01.2013.
Når vil regjeringen følge opp denne rapporten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Både Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Forsvarsdepartementet (FD) var oppdragsgiver for arbeidsgruppen som ble nedsatt for å vurdere ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosiv vare. JD og FD skal derfor sammen vurdere de tiltak som er foreslått. Rapporten er sendt på høring, og vi vurderer nå de høringsuttalelsene som er kommet inn. Tiltakene som foreslås av arbeidsgruppen berører både sentrale, regionale og lokale myndigheter. Flere av de foreslåtte tiltakene er kostnadskrevende og krever eventuelt en endring av regelverk eller nytt regelverk. Oppfølging av rapporten er en prioritert oppgave uten at jeg kan angi når endelige konklusjoner vil være klare.