Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1467 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 18.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Viser til svar på Dok. 15 spørsmål nr. 1506 (2012-2013) vedr prosjektfinansiering. Svaret bekrefter at regjeringens prosjektfinansiering innebærer synlig løfte om årlige bevilgninger, men at det er sterke begrensninger for å kunne flytte på pengene mellom budsjettår selv om det oppstår muligheter for å fremskynde fremdriften, med mindre slike justeringer vedtas i statsbudsjettet.
Vil regjeringen revurdere ordningen slik at man bedre har mulighet til å opprettholde tempo i utbygging uavhengig av budsjettår?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som jeg redegjorde for i mitt svar på spørsmål nr. 1306 vil innfasing av ressursene som er lagt til grunn i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 tilpasses det samlede økonomiske opplegget innenfor de rammer som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi for øvrig. Samtidig legges det opp til at særskilt prioriterte prosjekter vil få en bevilgning som sikrer rasjonell framdrift.
Statens vegvesen og Jernbaneverket har til enhver tid mange prosjekter under bygging. God styring av prosjektporteføljen, herunder av kostnader og framdrift i det enkelte prosjekt, er da viktig. Framdriften i prosjekter og behovet for midler i budsjettåret kan av ulike grunner avvike fra fastsatt plan. Noen kan være forsinket, mens andre går raskere enn planlagt. Dersom det i budsjettåret er behov for mer midler til et prosjekt for å få en rasjonell framdrift av prosjektet og det er ledige midler på andre prosjekter, kan det midlertidig omdisponeres midler mellom prosjektene i den samlede porteføljen. Denne fleksibiliteten vil kunne bidra til å opprettholde framdriften i prioriterte prosjekter.