Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1468 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Stortinget har de siste ukene vedtatt flere store oljeprosjekter med samlet investering på over 100 mrd. kroner. I tillegg skal det vedtas åpning av Barentshavet sørøst, som vil generere betydelig aktivitet.
Kan statsråden vise beregninger på hvordan disse investeringene hensyntas når man beregner ansvarlig oljepengebruk i statsbudsjettet, siden mange rødgrønne politikere hevder oljepengebruken i statsbudsjettet er balansert opp mot oljeinvesteringene på norsk sokkel?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved utformingen av den økonomiske politikken tar regjeringen utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen. I budsjettdokumentene gjøres det rede for anslagene for den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i husholdningenes forbruk, investeringene i fastlandsøkonomien og andre forhold av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsledighet mv. Petroleumsinvesteringene er en av flere viktige størrelser som påvirker det økonomiske forløpet.
Anslag for utviklingen i petroleumsinvesteringene bygger på flere ulike kilder, herunder informasjon fra Olje- og energidepartementet og de kvartalsvise tellingene som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Når informasjonen dekker en lengre periode, vil den så langt råd er også omfatte prosjekter som forventes utbygget. I tråd med dette hadde OED og SSB i sin informasjon søkt å ta hensyn til at de prosjektene som Stortinget har behandlet i vår ville ha følger for investeringsnivået framover.
Tallene i SSBs investeringstellinger og liknende undersøkelser er generelt usikre, både med hensyn til størrelse og tidsforløp. Ved vurdering av informasjon fra slike kilder må det bl.a. ta hensyn til hvordan undersøkelsene har truffet i tidligere år.