Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1470 (2012-2013)
Innlevert: 12.06.2013
Sendt: 13.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På hvilke måter vil statsråden sikre seg at kommunene er klare til å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra det psykiske helsevernet og fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2016, uten at det går utover det forebyggende helsearbeidet, og hvor mye sykere og oppfølgingskrevende pasienter enn de kommunen allerede i dag følger opp, kan kommunene forvente seg å få ansvar for og med hvilken finansiering?

Begrunnelse

Pasienter som skrives ut fra det psykiske helsevernet og fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal inkluderes i Samhandlingsreformen fra 2016, og som en konsekvens av dette er det riktig at spesialisthelsetjenesten vil gi kortere behandlingsopphold for mennesker med psykiske lidelser og at kommunen i høyere grad tar den videre oppfølgingen. Samtidig ser vi at usikkerheten rundt finansieringsordningen synes å være en medvirkende årsak til at det i dag kuttes i psykiske helsetjenester over hele landet, både i døgnplasser i spesialisthelsetjenesten og i det psykiske helsearbeidet i kommunene. Flere kommuner har henvendt seg til spørsmålsstiller og sier at de allerede nå opplever at de får ansvaret for ferdig behandlede, men sykere pasienter enn før, og at de ikke har nok fagkompetanse eller økonomiske ressurser til å håndtere dette. En forskningsrapport fra Sintef bekrefter dette, og sier at kommunene får dyrere og mer krevende pasienter uten at det har fulgt med økte bevilginger til psykisk helsearbeid i kommunene. I små kommuner kan én enkelt pasient bli svært dyr for kommunen, uten at det ytes tilstrekkelig statlig støtte. I tillegg fører Samhandlingsreformens økonomiske virkemidler til at kommunene bruker store ressurser på somatiske pasienter og at det også har vist seg å ramme de psykiske helsetjenestene.
Usikkerheten rundt hva som skal være kommunens ansvar og hvilke finansiering de vil få, gjør at flere kommuner ikke får bygget opp et faglig godt tilbud før de overtar et økt ansvar i 2016. I tillegg har etterspørselen etter kommunal hjelp til alvorlig syke og tiltakskrevende pasienter økt så kraftig at kommunens budsjett på psykiske helsetjenester brukes til boliger med heldøgnsbemanning, og ikke til forebygging som er intensjonen med Samhandlingsreformen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Rus og psykisk helse er en viktig del av samhandlingsreformen, selv om vi ikke har de økonomiske virkemidlene på plass ennå. Som det fremgår av kommuneproposisjonen for 2014, som ble lagt frem i mai, tar vi sikte på gradvis innføring av de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen for psykisk helse og rus, så snart det lar seg gjennomføre. Vi er i dialog med KS om dette, og Helsedirektoratet utreder aktuelle modeller. Det er samtidig viktig å understreke at kommunene også i dag har et ansvar for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. Det er dermed ikke snakk om noen ny oppgave for kommunene. Jeg håper denne informasjonen beroliger representanten. Det er altså ikke tatt stilling til verken modell eller innfasingstidspunkt for en betalingsordning knyttet til utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og rus. Det er derfor for tidlig å diskutere eventuelle utilsiktede konsekvenser en slik ordning vil kunne ha for kommunene.