Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1477 (2012-2013)
Innlevert: 13.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:319 (2012-2013). Statsråden hevder det er i "departementets vedtak gjort nøye vurderinger av i hvilken grad verneverdiene blir berørt som grunnlag for den totalvurdering som skal foretas."
Fikk departementet innspill fra Miljøverndepartementet i denne prosessen før vedtak ble tatt i 2011, og fikk man da støtte for de vurderinger som ble gjort på det tidspunktet?

Begrunnelse

I svar på Dokument nr. 15:319 (2012-2013) skriver statsråden:

"For traséføringen gjennom Bremanger innebærer departementets vedtak at den vedtatte kraftledningen for en begrenset del av traséen vil gå gjennom Sørdalen naturreservat. For å redusere virkningene i naturreservatet ble det pålagt kabling av eksisterende 66 kV ledning i Sørdalen. Dette avbøtende tiltaket ville begrense eventuelle konflikter med verneverdiene. Der fremføring av kraftledningen på noen måte berører verneområder, er det i departementets vedtak gjort nøye vurderinger av i hvilken grad verneverdiene blir berørt som grunnlag for den totalvurdering som skal foretas."

I ettertid har det vært mye debatt om saken, og miljøverndepartementet har støttet Olje- og energidepartementets vedtak. I følge postjournalen har MD gitt innspill til OED i saken, men innholdet i brevene er holdt hemmelig. Undertegnede ser gjerne at statsråden sender en kopi av brevenes innhold.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Enhver større klagesak om fremføring og bygging av elektriske anlegg slik som overføringsledninger berører ansvarsområder til flere departementer det være seg blant annet miljø, landbruk, andre næringsinteresser og samfunnsøkonomi. Før det fattes vedtak i slike saker, er det derfor ut fra regelverket om saksbehandling nødvendig å foreta de avklaringer som må til for å legge til rette for at vedtaket kan fattes på et fullt ut forsvarlig vis.
I forkant av Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak 21. desember 2011 var det derfor på vanlig måte samråd blant annet mellom Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet som ansvarlig departement for miljøspørsmål om forskjellige sider ved denne kraftledningssaken.
Jeg forstår spørsmålet også som en innsynsbegjæring. I denne saken mener jeg det er hjemmel til å unnta dokumentene fra offentlighet ettersom innsyn vil kunne være til hinder for videre forsvarlige interne saksbehandlingsprosesser. Av samme grunn gjøres det derfor unntak fra offentlighet for de aktuelle dokumenter.
Jeg har også vurdert meroffentlighet, men har kommet til at hensynene som taler for å unnta dokumentene veier tyngre enn behovet for offentlighet. Dersom dokumentene offentliggjøres, vil det kunne føre til at en større del av kontakten departementene imellom føres muntlig, og som jeg mener vil være uheldig av hensynet til en betryggende saksbehandling.
Det gis derfor ikke innsyn i de aktuelle dokumentene.