Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1478 (2012-2013)
Innlevert: 13.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvilke tiltak har statsråden tenkt å sette inn overfor de NAV kontorer som bryter Forvaltningsloven gjennom for lang saksbehandlingstid, og hva har statsråden til hensikt å gjøre for å få fortgang i utbetalinger av sykepenger til bedrifter som har utestående fordringer overfor NAV, slik at de slipper å måtte si opp ansatte eller å gå konkurs?

Begrunnelse

Jeg har fått henvendelse fra en småbedriftseier som har ventet i 8 måneder på å få refundert sykepenger fra NAV. Mange bedrifter må forskuttere sykepenger for ansatte fordi NAV ikke klarer å overholde saksbehandlingstiden, og som dermed bryter Forvaltningsloven. Når jeg får informasjon om at enkelte bedrifter har over 1, 5 millioner kroner utestående fra NAV fordi de bruker lang tid på å få utbetalt sykepenger i tide, så er det god grunn til å stille seg spørsmålet om enkelte NAV kontorer har riktig kompetanse eller er godt nok bemannet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg vil først gjøre oppmerksom på tidligere statsråd Hanne Bjurstrøms svarbrev av 12. desember 2011 på spørsmål nr. 397/2011 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen. Svarbrevet omhandlet tilsvarende problemstilling som er tatt opp her. I brevet pekes det bl.a. på at sykepengeområdet er utfordrende å håndtere for Arbeids- og velferdsetaten, blant annet på grunn av store saksvolumer og behovet for samhandling med arbeidsgivere og leger, et komplekst regelverk og lite egnet IKT-støtte.
Basert på informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er det likevel ikke mitt inntrykk at forvaltningen av sykepengeområdet generelt er preget av lange saksbehandlingstider. Direktoratet rapporterer at de aller fleste enheter oppfyller direktoratets normtidskrav på fire uker for saksbehandling av sykepengekrav. For øvrig kan saksbehandlingstid utover en måned, som er forvaltningslovens alminnelige frist ved behandling av enkeltvedtak, også være i tråd med forvaltningslovens bestemmelser, så lenge reglene om foreløpig svar er overholdt.
Når det gjelder arbeidsgivers forskuttering av sykepenger er dette som kjent en frivillig ordning, hvor arbeidsgiver selv har den økonomiske risiko knyttet til forskutteringen. Arbeids- og velferdsetaten behandler refusjonssaker fortløpende. Noen saker tar likevel lenger tid å behandle grunnet manglende dokumentasjon fra arbeidsgiver, behov for ytterligere medisinske opplysninger eller på grunn av feil som oppstår i saksbehandlingen. Arbeidsgivere som har utestående krav det har tatt lang tid å behandle oppfordres av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å kontakte etaten, slik at etaten kan følge opp den enkelte sak.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har i lengre tid arbeidet målrettet for å bedre kapasitet og kvalitet i ytelsesforvaltningen. På sykepengeområdet er det eksempelvis etablert en ordning med fleksibel bruk av ekstra saksbehandlingskapasitet. Videre har etaten nå begynt spesialiseringen av ytelsesforvaltningen, herunder sykepengeområdet, hvor saksbehandlingen av de enkelte stønadsordninger skal samles ved færre enheter enn i dag. Hensikten er å sikre mer effektive og kompetente fagmiljøer og å redusere geografiske variasjoner i ytelsene til brukerne. Dette arbeidet vil fortsette de kommende årene.
I samarbeid med Skattedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå vil Arbeids- og velferdsetaten etablere en ny elektronisk innrapporteringskanal som fra 2015 skal bidra til løpende oppdatering av informasjon om inntekt og arbeidsforhold (Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere - EDAG). Blant annet vil automatisk innhenting av inntektsdata lette samhandlingen med arbeidsgivere ved beregning av sykepenger. Også IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten vil på sikt forenkle saksbehandlingen av sykepengekrav og refusjon til arbeidsgiver.