Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1487 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 14.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Regjeringen hevder at statlig kapitaltilførsel til statlige selskaper ikke øker presset i norsk økonomi fordi kapitaltilførselen er lånefinansiert. Kommunalbanken har selv tilkjennegitt at 97 % av deres kapital stammer fra utlandet. Folketrygdfondet sier godt over halvparten av det norske obligasjonsmarkedet dekkes av internasjonal kapital.
Kan statsråden angi hvor stor andel av statens lån som skjer fra norske kilder, og hvor stor andel som kommer fra det internasjonale kapitalmarkedet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Staten finansierer seg utelukkende i norske kroner i det norske kapitalmarkedet. Av statens markedslån er 46,5 pst. eid av utenlandske sektorer per 3. juni 2013. Denne eierandelen fordeler seg med 65,4 pst. på statsobligasjoner og 23,4 pst. på statskasseveksler. Dersom utlendinger skal øke sine beholdninger av norske verdipapirer, må de først kjøpe norske kroner. Dette vil isolert sett gi en sterkere krone, noe som virker dempende på aktiviteten i norsk økonomi.