Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1491 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 20.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden sørge for at rekefiskere i østre deler av Skagerak får unntak fra kravet om sorteringsrist i perioden glassmanet med hard kjerne i praksis hindrer reketråling i dette farvannet allerede i år (ut juli måned), og deretter sikre et varig unntak i den perioden glassmaneten befinner seg i dette farvannet?

Begrunnelse

Deler av den lokale rekefiskeflåten har store utfordringer etter innføring av krav om sorteringsrist ved reketråling.
Fiskeridirektoratet har innført som en del av trelandsavtalen krav om at rekefisket utenfor fire mil av grunnlinjen skal foregå med sorteringsrist. I østre del av Skagerrak er en plaget med en type glassmanet som har en hard kjerne. Den kiler seg fast imellom spilene i rista og gjør at rekene ikke kommer igjennom. Dermed havner rekene ut i sjøen istedenfor i oppsamlingsposen. Denne maneten opptrer i perioden april til uti juli engang. Det har de seinere årene blitt mere av maneten enn det som var normalt tidligere. Den er også lengre i farvannet for hvert år i følge fiskerne.
Det var neppe hensikten ved innføringen av tiltaket at rekefiskerne i østre deler av Skagerak skulle bli så hardt rammet økonomisk av tiltaket.
Situasjonen er akutt for mange fiskere og det eneste tiltaket som kan besørge videre rekefiske i dette området er et umiddelbart unntak for kravet om rist ut juli 2013, for deretter å innføre et varig unntak i den tidsperioden maneten hindrer rekefisket.
Det er kun statsråden som kan vise handlekraft og sikre et slikt unntak uten videre opphold.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I forbindelse med avtalen mellom Norge og EU om innføring av utkastforbud i Skagerrak ble vi enige om tiltak for å bedre beskatningsmønsteret i fiskeriene. Blant innførte tiltak er kravet om bruk av sorteringsrist i trålen, for fartøy som fisker utenfor fire nautisk mil av grunnlinjen. Dette bidrar til et mer selektivt rekefiske, og jeg mener dette er et viktig verktøy for å unngå uønsket fangst. Arbeidet mot utkast i fiskeriene handler i stor grad om å legge til rette for at man ikke får slik uønsket fangst i første omgang.
Til den problemstillingen representanten Anundsen tar opp, vil jeg påpeke at risten i sin tid faktisk ble oppfunnet og tatt i bruk nettopp for å sortere ut maneter fra rekefangster. Det nevnte problemet kan derfor være et spørsmål om utforming og den konkrete bruken av sorteringsristen. Det er derfor tatt kontakt med Fiskeridirektoratet for å få en nærmere vurdering av problemstillingen. Gjennom en dialog med fiskerne vil direktoratet i første omgang se om det er mulig å finne en løsning på saken på andre måter enn å gjøre unntak fra plikten til å bruke sorteringsrist.
Jeg vil også be direktoratet undersøke omfanget av innblanding av glassmaneter i rekefisket for å få et totalbilde av problematikken.