Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 25.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Formannskapet i Ørland kommune har blitt informert om at St Olavs Hospital er i ferd med å avslutte avtalen som sykehuset har med Fosen Distriktsmedisinske senter (Fosen Helse) om å stå faglig ansvarlig for den desentraliserte spesialisthelsetjenesten.
Stiller statsråden seg bak et slikt vedtak og betyr dette at de distriktsmedisinske sentrene skal bygges ned?

Begrunnelse

FDMS har hatt både senger for rehabilitering og etterbehandling, og har blitt brukt av flere helseministre og andre fremtredende politikere, som demonstrasjonssenter for hvordan fremtidens pasientbehandling bør foregå. Desentraliserte spesialisthelsetjenester skulle være et sentralt element i samhandlingsreformen. Fra 1. januar 2014 ønsker ikke St Olavs hospital å sitte med det faglige ansvaret for Fosen Helse lenger. Den desentraliserte spesialisthelsetjeneste avvikles så fremt Ørland kommune ikke overtar drift og faglig ansvar. Lokalt er det frykt for at en oppsigelse av avtalen vil svekke det faglige tilbudet som er så viktig. Såfremt dette er et ledd i en vedtatt strategi fra helsedepartementet fryktes det at også Røros sykehus kan rammes.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: St. Olavs Hospital HF og Fosen Helse IKS er i forhandlinger om avtaler for desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud og kommunale tilbud. Jeg har blitt orientert om at St. Olavs Hospital HF ønsker å styrke både samarbeid og tjenestetilbud, men at de ser det som nødvendig med tydelige skriftlige avtaler om dette samarbeidet.
Det er nylig inngått avtaler om drift av spesialpoliklinikk og øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold. Spesialistpoliklinikken Fosen er et desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud underlagt St. Olavs Hospital HF, mens øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold er et kommunalt tilbud. Partene er også enige om utkast til avtaler om videre drift av spesialistrehabiliteringssenger hvor St. Olavs Hospital HF er faglig ansvarlig for driften. Dette tilbudet skal evalueres innen utgangen av 2013.
Videre forhandler partene nå om en avtale for å sikre videre drift av etterbehandlingssenger ved Fosen Helse IKS. Fordelen med skriftlige avtaler om etterbehandlingssenger er at grenseavklaringen mellom tjenestenivåene skjer kontrollert og etter overensstemmelse mellom kommune og sykehus. St. Olavs Hospital HF har allerede slike avtaler på plass med kommunene i Trondheim, Røros, og i Værnes-regionen. I alle disse avtalene er det kommunene som har det faglige og administrative ansvaret for sengene.
De orienteringer jeg har fått viser at St. Olavs Hospital HF fortsatt vil stå for viktige bidrag til tjenestetilbudet knyttet til Fosen Helse IKS, men at forhandlinger om ansvarsavklaringer for enkelte av tjenestene er en pågående prosess.