Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1494 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I brev fra helse- og omsorgsministeren til Helse Sør-Øst 7. juni 2013 står det: "Det betyr at foretaksmøtet forutsetter at et eventuelt nytt felles sykehus som erstatningssykehus for både Drammen og Kongsberg skal plasseres i aksen mellom de to byene." Martin Kolberg sier til Drammens Tidene 12. juni bl.a.: Det betyr at det ikke blir nytt sykehus i Drammen. Helseministeren har sagt aksen Drammen-Kongsberg, det vil si i Eiker" Helseministeren vil i samme avis ikke utelukke Drammen.
Er det Kolberg eller helseministeren som har rett?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet har nok en gang sørget for full forvirring om nytt sykehus i Buskerud. Stikk i strid med vedtatte planprosedyrer kortslutter nå helse- og omsorgsministeren planprosessen i Vestre Viken HF, og sørger for at gode tomtealternativer ikke utredes før endelig beslutning fattes.
Vestre Viken HF har gitt klart uttrykk for at de også ønsker å utrede tomter i for eksempel Lier. Dette får de nå ikke lov til. I tillegg til de før nevnte utsagn i Drammens Tidende 12. juni sier helse- og omsorgsministeren at han ikke deler Martin Kolbergs utsagn om at Drammen er uaktuell som lokalisering for nytt sykehus.

"Det vil jeg ikke ha noen mening om,"

sier helseministeren. Videre:

"Jeg har ikke noe syn på om det må ligge mellom bygrensene eller ikke. Det som er viktig for meg, er at et felles sykehus for Drammen og Kongsberg, ligger i nærheten av begge byer."

Hvordan et sykehus skal kunne "ligge i nærheten av begge byer" er vanskelig å skjønne. Så for undertegnede er det her åpenbart behov for oppklaring.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I foretaksmøtet i Helse Sør Øst RHF i januar 2012 ble det lagt til grunn at nytt investeringsprosjekt i Vestre Viken skulle baseres på en utviklingsplan for Vestre Viken HF. I utviklingsplanen skal hovedstruktur for framtidens sykehustilbud vurderes og besluttes. Vestre Viken har i dette arbeidet utredet flere alternative sykehusstrukturer.
I nevnte foretaksmøte ble det også gitt oppdrag om at utviklingsplanen også skulle vurdere et alternativ med en mulig sammenslåing av sykehusene i Drammen og Kongsberg – og at slike vurderinger skulle sees i forhold til opprettholdelse av dagens sykehusstruktur. Det ble understreket at mulige investeringstiltak for sammenslåing av sykehusene som er plassert i Drammen og Kongsberg forutsatte en plassering som gir tilstrekkelig nærhet til både Drammen og Kongsberg. Mitt brev av 7. juni 2013 ga ingen nye føringer vedrørende utredningsarbeidet, men en presisering knyttet til tidligere føringer gitt i nevnte foretaksmøte.
Hva som er ”rett”, vil analyser og vurderinger vise. Vestre Viken skal nå igangsette et idéfasearbeid. Målsetting er å planlegge for en virksomhet som dekker pasientenes behov for helsetjenester på en best mulig måte, innenfor fastlagte mål, rammer og forutsetninger. Her skal bl.a. reiseavstand og reisemengde analyseres, og organisering av ambulansetjeneste og pasientsikkerhet skal vurderes. Hvis sykehuset planlegges lokalisert på nytt sted, skal det også gjennomføres konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven. Idéfasen skal avklare hvilke alternative prosjekter som er ”liv laga”, og som skal utredes nærmere i en konseptfase. Før konsept eller alternativ velges, skal det også gjennomføres ekstern kvalitetssikring.