Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1497 (2012-2013)
Innlevert: 14.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): I forbindelse med behandlingen av Prop. 126 L (2011-2012), Innst. 55 L (2012-2013) Endringer i likestillingsloven, fattet et enstemmig Storting følgende vedtak: Vedtak 376: Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med arbeidslivsorganisasjonene med fokus på holdninger i arbeidslivet til fedres og mødres likeverdige ansvar.
Kan statsråden gjøre rede for regjeringens arbeid med samarbeidsprosjektet?

Begrunnelse

Arbeidsgiveres og kollegers holdninger og tilrettelegging er avgjørende for et likeverdig foreldreskap. At arbeidsgiver og kolleger har forståelse for at menn ønsker å følge og hente i barnehagen, ta ut foreldrepermisjon, arbeide deltid en periode av hensyn til barn osv. er sentralt i et samfunn der fedre og mødre er likeverdige foreldre.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Oppfølgingen av anmodningsvedtaket er forelagt Stortinget i Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv:

”Stortinget har i forbindelse med Innst. 55 L (2012-2013) oversendt følgende anmodningsvedtak til regjeringen:
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med arbeidslivsorganisasjonene med fokus på holdninger i arbeidslivet til fedres og mødres likeverdige ansvar.
I den forbindelse vises det til at BLD i 2010 og 2011 arrangerte fem regionale konferanser: Arbeid og familie i balanse – det lønner seg! Konferansene var i Oslo, Ålesund, Bodø, Hamar og Kristiansand. Planleggingen og gjennomføringen skjedde i nært samarbeid med arbeidslivsorganisasjonene. Hensikten var å diskutere med arbeidslivet hvordan vi kan få et mer likestilt arbeidsliv. Temaet har senere blitt fulgt opp i møteplass for likestilling. Dette forumet har drøftet behovet for å utvikle informasjonsmateriell om familie og arbeidsliv. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har på dette grunnlag utarbeidet en veileder til samtale mellom leder og foreldre om hvilke valgmuligheter man har som foreldre og arbeidstakere. For regjeringen er det viktig med en videre dialog med partene om hvordan arbeidslivet benytter og forholder seg til de rettighetene foreldre har.
Oppfølgingen av anmodningsvedtaket vil inngå som en del av trepartssamarbeidet om likestilling i arbeidslivet.
BLD vil legge til rette for lokalt utviklingsarbeid for å fremme likestilling i arbeidslivet. Valg og oppfølging av utviklingsprosjektene knyttes til trepartssamarbeidet. Utviklingsprosjekter med lokalt fokus må ses i sammenheng med oppbygging av et nytt landsdekkende likestillingsapparat med regionale kompetansesentre for likestilling.”