Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1498 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange årsverk det er innen rådgivning i landbruket, samlet og fordelt per organisasjon det gis offentlige tilskudd til, samt hvor mange ekstra årsverk er og vil det bli behov for i forbindelse med implementeringen av regjeringens målsetninger i landbruket?

Begrunnelse

Regjeringen Stoltenberg II utarbeidet høsten/vinteren 2011 Meld St 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. Stortinget behandlet meldingen vinteren/våren 2012.
I meldingen skisserer regjeringen en rekke målsetninger i landbrukspolitikken. Blant annet kan nevnes målsetningen om produksjon og forbruk av 15 pst økologiske matvarer.
Utenom den opplisting av årsverk som fremkommer i Prop 1 S (2012-2013) fra LMD (tabell 9.1), gis det offentlige tilskudd til flere ulike organisasjoner relatert til landbruket som tilbyr en eller annen form for forsknings- og rådgivningstjenester.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. Gode kunnskapssystemer er nødvendige for å fremme konkurranseevne i alle landbrukets verdikjeder og for å sikre en framtidsrettet næring der bærekraftig produksjon står sentralt.
Det er flere aktører innen norsk landbruk som driver med rådgivning. Tine og Nortura er private aktører som har et relativt stort rådgivningsapparat rettet mot sine medlemmer. Disse organisasjonene får imidlertid ikke offentlig støtte.
Landbruks- og matdepartementet støtter rådgivning mot primærprodusenter gjennom organisasjonen Norsk Landbruksrådgiving (NLR). For budsjettåret 2014 er det avsatt 67 mill. kroner over jordbruksavtalen til rådgivning i regi av NLRs forsøksringer. Bevilgning for 2014 er økt med om lag 9 mill. kroner knyttet til oppfølging av Meld. St. 9 om landbruks og matpolitikken. Det er også bestemt at Landbrukets HMS-tjeneste skal fusjoneres med NLR, dette vil gi bedre samordning og mer effektiv ressursbruk.
NLR er paraplyorganisasjon for 41 rådgivingsenheter med til sammen 25 000 medlemmer og 270 ansatte over hele landet. Størstedelen av virksomheten finansieres med medlemsbetaling og gjennom oppdrag. Organisasjonen er et viktig bindeledd mellom forskning og primærlandbruket, og bidrar i stor grad til at kunnskap og forskningsresultater formidles direkte til den enkelte næringsutøver. Medlemsorganisasjonen har spesialkompetanse på mange områder, herunder plantekultur, økologisk landbruk, miljø, tekniske miljøtiltak, bygningsteknikk og driftsøkonomi. Vi forventer ikke at oppfølging av landbruksmeldingen vil medføre vesentlig vekst i antall årsverk i organisasjonen.
Det er viktig at næringsutøverne har et rådgivningsapparat som bidrar til optimal utnyttelse av ressursene, som hindrer feil- og overinvesteringer og som bidrar til optimal utnyttelse av ny teknologi. Dette er av avgjørende betydning for å nå de landbrukspolitiske målene.