Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1504 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er ifølge Glåmdalen 14.6. stor uro ved Kongsvinger sykehus. I regionen har det lenge vært uttrykt et ønske om en tilknytning til SiA i stedet for Sykehus Innlandet. En utredning av en ny tilknytning er også igangsatt i SI, men i Kongsvinger er man redde for at tilbudet ved sykehuset gjennom innsparingsplaner bygges ned før man får utredet og besluttet en ny tilknytning.
Vil statsråden be om fortgang i utredningen og bidra til at Kongsvinger sykehus sin rolle blir klarlagt raskt?

Begrunnelse

Kongsvinger Sykehus spiller allerede i dag en rolle i forhold til SiA. 10 000 innbyggere i Nes kommune tilfaller Kongsvinger Sykehus etter avtale med SiA, i tillegg til en avtale der Kongsvinger sykehus avhjelper SiA med generell kirurgi for å få ventelistene ned. Med de utfordringer man har ved Sia, den befolkningsveksten man har i Akershus og øvre Romerike, er det neppe verken gunstig eller riktig å redusere kapasiteten ved et sykehus som i lang tid framover kan være en viktig avlastning og buffer for SiA.
Når ett sykehusforetak er i ferd med å gjøre tilpasninger som kan øke problemene og utfordringene ved et annet, bør helseministeren som øverste myndighet på banen slik at ikke systemet skader seg selv før man har utredet alternativene som er i ferd med å bli utredet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det pågår nå flere prosesser knyttet til Kongsvinger sykehus. Som en del av utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF har foretakstilknytning for Kongsvinger sykehus blitt tatt opp som et tema. En delplan med forslag til alternative langsiktige løsninger for Kongsvinger sykehus har høringsfrist 28. juni d.å. Styret for Sykehuset Innlandet HF vil i styremøte 3. oktober ta endelig stilling til om det skal gjennomføres en utredning av foretakstilknytningen for Kongsvinger sykehus.
I regi av Helse Sør-Øst RHF pågår det også en utredning av sykehustilhørigheten for befolkningen i Nes kommune i Akershus. Dersom det blir aktuelt å endre foretaks-tilknytningen for Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF, vil det være naturlig å se disse to prosessene i sammenheng.
Ved Kongsvinger sykehus arbeides det for å tilpasse driften til fremtidige budsjettrammer. Dette inngår i et omstillingsarbeid i Sykehuset Innlandet hvor alle divisjoner er tillagt tilsvarende forholdsmessige omstillingskrav. I tillegg blir det sett på eventuelle tiltak som følge av kapasitetstilpasning ved en overføring av befolkningen i Nes kommune til Akershus universitetssykehus HF. Dette arbeidet gjennomføres uavhengig av utredning av fremtidig foretakstilknytning.
Jeg forventer at mulige konsekvenser av alle disse prosessene blir sett i sammenheng, slik at Helse Sør-Øst på en god måte ivaretar sitt totale ansvar for å sikre befolkningens tilgang til de spesialisthelsetjenester de har krav på. Ved eventuelle forslag om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak, skal Helse- og omsorgsministeren fatte vedtak i foretaksmøte for det regionale helseforetaket, jf. helseforetaksloven § 30.