Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1506 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 25.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Vil regjeringen bevilge ekstra midler for å avbøte tap i landbruket på grunn av ekstraordinært store avlingsskader i 2013 i områder med grovfôrbasert storfehold?

Begrunnelse

2013 ligger an til å bli et år med ekstraordinært store avlingsskader, spesielt når det gjelder gras i områder med grovfôrbasert storfehold. Det skyldes en usedvanlig vinter med lange kuldeperioder og barfrost, men også flomskader på dyrket mark i forbindelse med vårflommen flere steder i landet.
I Rogaland er situasjonen spesielt alvorlig. Overslag viser at opp mot halvparten av årets grasavling ser ut til å gå tapt som følge av en kald vinter, uvær og insektsangrep. På forsommeren har det vært prekær fôrmangel, og mange storfebønder har pådratt seg store ekstra kostnader ved at de har vært nødt til å kjøpe og transportere fòr fra Østlandet. På Jæren ser nå mange ingen annen utvei enn å pløye ned graset og så på nytt. Det er grunn til å tro at fôrmangelen dermed vil bli prekær både i sommer og gjennom kommende vintersesong. Dette vil påføre mange bønder som driver grovfôrbasert storfehold betydelige ekstra kostnader. I en næring der de økonomiske marginene fra før er svært små, kan en slik ekstra belastning få dramatiske utslag for mange gårdsbruk.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: På kapittel 1150 post 71, Jordbruksavtalen ligger bevilgning: Tilskudd til erstatninger med mer. Formålet med denne bevilgningen er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot, og ved katastrofepreget tap av sau på beite.
Innenfor bevilgningen har vi følgende delordninger:

1.Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon
2.Erstatning ved tap av bifolk, og svikt i honningproduksjon
3.Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng
4.Tilskudd ved rognebærmøllskader i epleproduksjon
5.Erstatning for tap av sau på beite

Det blir ikke gitt erstatning dersom tapet kan dekkes gjennom allment tilgjengelige forsikringsordninger.
Når det gjelder det konkrete spørsmålet, vil særlig ordningene med tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng og erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon være aktuelle. Dette er godt innarbeidede ordninger, selv om det er relativt sjelden det er store utbetalinger i Rogaland. I år er det store vinterskader over store deler av landet, og det er betydelige flomskader i noen områder. Det har også vært sein våronn i store deler av Sør-Norge.
Søknadsfristen for erstatning ved klimabetingede skader i planteproduksjon er 31. oktober. Først etter den tid har vi en god oversikt over hvordan året har blitt. Fra Rogaland rapporteres det om betydelige overvintringsskader, sein våronn og tilsvarende sein 1. slått. Det anslås et avlingsnivå på 1.slåtten på i gjennomsnitt 50-60 prosent av et normalår. Med gode vekstforhold resten av sesongen kan en god del rettes opp.
Post 71 med tilskudd til erstatninger med mer, er en overslagsbevilgning på statsbudsjettet. Uansett vil regjeringen derfor fremme forslag til Stortinget om å bevilge det gjeldende regelverk krever av utbetalinger. I et normalår forventes det et forbruk på 40 mill. kroner, mens regnskapstallene for 2012 viser utbetalinger på 91 mill. kroner. Når det gjelder skadene som oppstår i 2013, vil utbetalingene delvis komme i 2013, og delvis i 2014 som følge av en viss saksbehandlingstid når det blir mange søknader å behandle.