Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1507 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Oslo Domkirke har nasjonal betydning, noe den har vist i mange sammenhenger. Å holde en så vidt gammel kirke vedlike som samtidig er så mye brukt, krever kontinuerlig vedlikehold. Fortsatt trengs penger til arbeider i krypten og opparbeidelse av grunnen utenfor kirken, noe statsråden er gjort oppmerksom på. I tillegg står man overfor betydelige utgifter etterhvert for å redde takmaleriene i selve kirken.
Er statsråden enig i at dette er utgifter også staten bør være med å dekke, gitt Oslo Domkirkes nasjonale betydning?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkene ligger til lokalsamfunnet, altså til kommunene. Slik har det vært fra gammelt av, og kirkeloven fra 1996 videreførte tidligere bestemmelser om dette. Det kan være utfordrende for kommunene å ha ansvaret for kirker som både er kulturminner og som er i daglig bruk, slik som Oslo domkirke er. Dette er situasjonen for mange av de nesten 1000 kulturhistorisk viktige kirkene vi har i Norge.
Oslo domkirke er en av våre sentrale og betydningsfulle kirker, som brukes ved viktige nasjonale begivenheter og anledninger. Dette er bakgrunnen for at Oslo domkirke mottar et årlig tilskudd fra staten på 2 mill. kroner til virksomheten. Med unntak for Nidaros domkirke er det ingen andre domkirker som mottar et slikt tilskudd.
Oslo kommune får for øvrig årlig rentekompensasjon fra staten for prosjekter som gjelder istandsettingsarbeider ved Oslo domkirke. For inneværende år vil dette beløpe seg til om lag 4 mill. kroner.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fikk tidligere i år en søknad fra Kirkelig fellesråd i Oslo om tilskudd på 11,5 mill. kroner til prosjekter som representanten henviser til i sitt spørsmål. Departementet kunne ikke imøtekomme søknaden, da det økonomiske ansvaret tilligger Oslo kommune og det ikke er noen bevilgning på statsbudsjettet til denne type formål.