Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det pågår p.t. en straffesak i Bodø mot en mann som angivelig skal ha skutt mot en bjørn. Det som er et faktum er at det er nedlagt store ressurser for å kunne dømme en mann som stilte opp for en nabo, etter godkjenning fra SNO, pga. fare for tap av sau.
Siden proporsjonalitet er interessant, kan jeg få innsyn i hvor store ressurser det offentlige har brukt for å kunne føre denne saken for retten, og om ressursbruken står i forhold til sakens alvorlighet eller om fornuften burde slått inn på et tidligere tidspunkt?

Begrunnelse

Jeg vil hevde at denne saken er uten balanse når det gjelder sammenhengen mellom ressursbruk og påstått lovbrudd. det kan virke som det er gått prestisje i saken og at SNO har noe å bevise for egen del. I så måte er jo både SNOs rolle og etterforskningsgrunnlaget av prinsipiell interesse. Jeg ser derfor frem til statsrådens avklarende svar.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Siden dette gjelder en konkret straffesak som står for domstolen, har jeg innhentet uttalelse fra Riksadvokaten, som bl.a. skriver:

«Det føres ikke saksregnskap ved straffesaksbehandlingen i vårt land, og kostnadene knyttet til én konkret sak vil det således være vanskelig å oppgi. Riksadvokaten har innhentet opplysninger om den aktuelle saken fra påtaleansvarlig i Salten politidistrikt via førstestatsadvokaten i Nordland. Den gjelder mulig overtredelse av naturmangfoldsloven § 75 første ledd jf. § 17 andre jf. fjerde ledd for ikke straks å ha gitt melding til politiet om at det var løsnet skudd mot bjørn i nødverge. Tiltalte ga først beskjed til utmarkskonsulenten i Saltdal kommune påfølgende dag. Hovedforhandling ble avholdt 17. d.m., men dom foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
Påstanden fra aktor var betinget fengsel i 18 dager med prøvetid på 2 år, samt ubetinget bot på kr. 10 000 pluss idømmelse av saksomkostninger. Bakgrunnen for denne er tidligere rettspraksis og den illustrerer at saken ikke er av bagatellmessig karakter.»