Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1516 (2012-2013)
Innlevert: 18.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): TV2s oppfølging av politiovervåkningssaken og Skattedirektoratets rolle i saken, stiller statsrådens svar på spørsmål 1453 i et underlig lys. Ifølge TV2 påvirket Skattedirektoratet aktivt slik at politiets henleggelse av saken ikke ble anket. Statsrådens svar bygger på at saken i ettertid ses på som feilaktig henlagt. Noen er her feilinformert og statsråden må rydde opp.
Vil statsråden gå inn i saken på nytt, og mener statsråden at svaret i spørsmål 1453 står seg mht. den nye vendingen saken har tatt?

Begrunnelse

I svar på spørsmål 1453 skriver statsråden bl.a. at "I ettertid er det kjent at sakene feilaktig ble henlagt av påtalemyndighetene". TV2s reportasje viser at en saksbehandler i Skatt Sør henvendte seg til Skattedirektoratet med det mål at politiets beslutning skulle ankes. Beskjeden tilbake fra - i følge TV2 "en av Skattedirektørens nære medarbeidere" - var at saken ikke skulle ankes. Direktoratet tok altså en aktiv rolle i at politiets avgjørelse ikke ble anket. Da er det spesielt å se at statsråden skriver at "i ettertid er det blitt kjent at saken er feilaktig henlagt".
Videre begrunnes bruk av kun 30 % tilleggsskatt, den mildeste form for sanksjon fra skattemyndighetene, nettopp i denne henleggelsen. Statsråden skriver at "ved den administrative etterfølgende behandling av sakene i Skatteetaten er det, som Skatteetaten uttaler i pressemeldingen, tatt hensyn til at sakene er henlagt av påtalemyndighetene med begrunnelsen "intet straffbart forhold"".
Dette er nær å bli den perfekte sirkelargumentasjon; Skattedirektoratet inntok en aktiv rolle i at saken ikke ble anket og sier så at siden saken ble henlagt, måtte de kun ilegge 30 % tilleggsskatt.
Likebehandling er helt sentralt for troverdigheten til skattesystemet. Påstander om en slik involvering fra Skattedirektoratet som man her har, er egnet til å skade troverdigheten og legitimiteten til hele systemet, sterkt. Her må statsråden rydde opp.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Innledningsvis vil jeg gjøre det klart at det ikke er noen mulighet for å ta opp de konkrete sakene. Jeg viser til siste avsnitt i mitt svar til deg 13. juni 2013, om hvorfor det ikke er anledning til å starte ny forfølgning i disse sakene.
TV2 har i en reportasje fremsatt påstander om at en kilde, som skal være ansatt i Skatt sør, mener skattedirektøren feilinformerer. På denne bakgrunn har Skatteetaten 20. juni 2013 lagt ut en redegjørelse for hendelsesforløpet i den såkalte ambassadesaken. I følge redegjørelsen ble Skatt sør ikke instruert av Skattedirektoratet i spørsmålet om henleggelsen skulle påklages eller ikke. Som det fremkommer i redegjørelsen bekrefter Skatt sør dette. Det er således enighet mellom ledelsen i Skatt sør og Skattedirektoratet om at det ikke har skjedd noen instruksjon i tilknytning til spørsmål om henleggelsen skulle påklages. For øvrig vil jeg nevne at alle skatteregionene har selvstendig myndighet til å avgjøre om saker som henlegges av politiet skal påklages.
Uten ytterligere dokumentasjon må jeg legge til grunn at det som fremkommer i redegjørelsen fra Skatteetaten er korrekt.
Når en sak blir henlagt med begrunnelsen “intet straffbart forhold bevist” må Skatteetaten legge til grunn at reell etterforskning har funnet sted. I denne saken har det etter at klagefristen var utløpt kommet frem at slik politietterforskning ikke hadde funnet sted. Jeg mener det er uheldig at sakene ble henlagt av politiet og at Skatteetaten ikke mottok informasjon om den manglende etterforskningen før klagefristen hadde utløpt.
Etter det som fremkommer av Skatteetatens redegjørelse finner jeg ikke grunnlag for å foreta ytterligere undersøkelser knyttet til saken.