Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1517 (2012-2013)
Innlevert: 18.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Mener statsråden at hørselshemmede elever får den opplæringen de har krav på etter opplæringsloven?

Begrunnelse

Etter opplæringsloven har elever rett til tilrettelagt og tilpasset opplæring. Dersom de ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har de rett til spesialundervisning.
Foreldrene til et hørselshemmet barn kjempet i 12 år for at datteren skulle få en tilpasset og likeverdig undervisning som andre barn på skolen. Allerede i første klasse var det kjent at eleven hadde nedsatt hørsel uten at noe ble gjort. Klager til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag førte i første omgang ikke frem blant annet fordi de sakkyndige ikke tilrådde spesialundervisning men i stedet tilrettelegging innenfor den ordinære undervisningen. Problemet var at skolebyggene ikke er tilpasset disse elevene og lærerne manglet den nødvendige fagkunnskapen til å undervise denne gruppen. Eleven hadde som følge av dette dårligere læringsutbytte enn andre elever. Først i syvende klasse fikk eleven tilbud om spesialundervisning i enkelte fag. Det var da for sent til å rette opp skadene som var skjedd. På grunn av mangel på tilrettelegging har hun vært kronisk utmattet i flere år og blant annet fått diagnosen ME. Foreldrene har gjennom hele skoletiden opplevd å ikke bli tatt på alvor.
Fordi vedtakene har tidsbegrenset gyldighet vil klager til fylkesmannen og Sivilombudsmannen ha begrenset betydning i saker som gjelder avsluttede forhold. Dette fører til at foreldrene føler seg rettsløse overfor undervisningsmyndighetene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil understreke at alle elever har rett til et godt miljø for læring. Skoleeier har et lovpålagt ansvar for at elevenes rettigheter blir oppfylt. Fylkesmannen fører tilsyn med at skoleeier oppfyller de pliktene de er pålagt.
Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling til den enkeltsaken representanten viser til, men jeg vil nedenfor kort redegjøre for enkelte bestemmelser i opplæringsloven som har relevans.
Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø inneholder regler som har betydning for opplæringstilbudet for tunghørte elever. Kravene til det fysiske skolemiljøet reguleres mer i detalj i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som er gitt med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunene. Forskriften om miljørettet helsevern og opplæringsloven kapittel 9a utfyller hverandre og må derfor sees i sammenheng. Dersom de faglige normene er fulgt men man likevel finner at miljøet gir en elev plager, er opplæringslovens krav til skolemiljøet ikke oppfylt.
Hvis en elev opplever at det fysiske miljøet i skolen hindrer trivsel og læring, kan eleven eller foreldrene be om tiltak for å bedre forholdene. Skolen plikter å ta stilling til en henvendelse fra en elev eller forelder snarest mulig og fatte enkeltvedtak. Dersom den som ber om tiltak ikke er fornøyd med skolens avgjørelse eller skolen ikke fatter en beslutning innen rimelig tid, har man rett til å klage. Klageinstans er fylkesmannen.
Tilrettelegging av undervisningen for tunghørte elever kan også knyttes til retten til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. Spesialundervisning kan bestå av en rekke tiltak og blant annet omfatte særskilt utstyr og nødvendige rammebetingelser for at eleven skal kunne delta i fellesundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Denne vurderingen er rådgivende. Foreldre kan også innhente alternative vurderinger som i så fall skal tillegges vekt når skoleeier treffer vedtak om spesialundervisning. Et vedtak om spesialundervisning kan påklages. Dersom man mener at den sakkyndige vurderingen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste er mangelfull eller basert på et misvisende faglig grunnlag, kan dette bemerkes i klagen.
Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2009 en veileder som gir råd om hvordan barnehage, skole og hjelpeapparatet kan legge til rette for et tilfredsstillende opplæringstilbud for hørselshemmede. Veilederen er et bidrag til at alle hørselshemmede barn og unge skal få et likeverdig og helhetlig opplæringstilbud. Veilederen skal være et hjelpemiddel som beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner kan bruke i beslutningsprosesser som vedrører opplæringstilbudet til barn og unge med nedsatt hørsel.