Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1518 (2012-2013)
Innlevert: 18.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 26.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Kan statsråden utdype grunnen til at fosterforeldre i statlige familie- og beredskapshjem mister sine fridager ved sykmelding, og om det er en praksis som statsråden i så fall vil gjøre noe med?

Begrunnelse

I NTL nytt er det en artikkel om fosterforeldre i statlige familie- beredskapshjem som mister sine opparbeidede fridager som de har rett på, dersom de blir sykmeldte. Virksomheten får refundert sykepenger dersom en av fosterforeldrene er sykmeldt, men de mister allikevel en opparbeidet rettighet. Mennesker som stiller opp som fosterforeldre tar på seg en byrde og åpner sitt hjem for barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, og viser med det et viktig samfunnsansvar ved å stille opp for barn som har det vanskelig. En slik praksis er uheldig og kan føre til at færre vil påta seg oppgaven som fosterforeldre, noe som er synd for de barna som trenger gode omsorgspersoner rundt seg.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Fosterforeldre gir barn under barnevernets omsorg et stabilt og omsorgsfullt hjem. Fosterforeldre er ikke arbeidstakere, men oppdragstakere. En landsomfattende undersøkelse fra 2010 viser at fosterforeldre har et sterkt ønske om å hjelpe barn som trenger det, og at de opplever at den innsatsen de gjør, er verdt det.
Fosterforeldre i statlige fosterhjem inngår en femårig standardkontrakt med oppdragsgiver, som er den statlige regionale barnevernmyndigheten (Bufetat). Standardkontrakten regulerer forholdet mellom Bufetat og oppdragstakerne. I henhold til standardkontrakten har en oppdragstaker plikt til å være tilgjengelig for plassering av et barn til enhver tid. Oppdragsgiver har bl.a. plikt til å sørge for at oppdragstaker får en frihelg i måneden når et barn er plassert, samt en såkalt organisert friperiode på inntil 35 fridager hvert kalenderår. I tillegg gir standardkontrakten rett til en friperiode etter en avsluttet plassering.
Ved sykdom er det bestemmelsene i folketrygdloven som kommer til anvendelse. Standardkontrakten eller veilederen til kontrakten regulerer ikke direkte de spørsmål som kan oppstå om opptjening av friperioder hvis oppdragstaker blir sykemeldt. Departementet har gitt Bufdir ansvaret for tolkning av standardkontraktene som ledd i sin forvaltning av de statlige fosterhjemmene. Direktoratet har lagt til grunn at det opparbeides rett til friperioder kun når oppdragstakeren er tilgjengelig for å utføre oppdrag for Bufetat.
Oppdragstakere som blir sykemeldt vil imidlertid ikke miste allerede opparbeidede fridager. Det følger av direktoratets fortolkning at dersom en oppdragstaker blir sykemeldt, vil opparbeidede fridager (organisert friperiode) som ikke er tatt ut, kunne overføres til neste kalenderår, legges til friperioden etter endt plassering eller kompenseres med arbeidsgodgjøring.
9700 barn og unge bodde i fosterhjem ved inngangen til 2012. Flesteparten av disse hjemmene er kommunale, mens rundt ti prosent er statlige. Statlige fosterhjem har kompetanse til å ta imot barn og unge i akuttsituasjoner (beredskapshjem) og barn og unge som har behov for særlig oppfølging ut over den oppfølging ethvert barn som må flytte ut av sitt opprinnelige hjem vil ha (familiehjem).
Oppdragstakere i statlige fosterhjem gjør en svært viktig samfunnsoppgave og er med på å bedre mange barn og unges liv. Bufdir har nedlagt et viktig arbeid med å presisere forståelsen av kontraktens bestemmelser om fri i forbindelse med sykemeldinger, og direktoratet innhenter erfaringer med hvordan standardkontraktene praktiseres. Videre varslet Regjeringen i Prop. 106 L (2013-2013) Endringer i barnevernloven at de statlige fosterhjemmene skal evalueres. I den forbindelse vil også standardkontraktene bli vurdert. Jeg regner med at dette vil gi oss nyttig kunnskap i vårt videre arbeid med å utvikle gode tilbud for de barna som de statlige fosterhjemmene er ment for.