Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1519 (2012-2013)
Innlevert: 18.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Besvart: 25.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener statsråden at det er akseptabelt at enkelte pasienter skal være avskåret fra retten til utenlandsbehandling når det ikke finnes adekvat behandling i Norge, men i utlandet?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er svaret jeg fikk i dok. 15:1423(2012-2013) som jeg mener er ufullstendig.
Jeg er gjort kjent med at Haukeland nylig har avvist pasienter hvor Haukeland og andre innen spesialisthelsetjenesten har avdekket behov for irreversibel behandling innen det aktuelle området, med beskjed om å søke hjelp i egen helseregion. Pasienter opplyser videre om at de i egen region, får beskjed om at de ikke har et tilbud om adekvat behandling i henhold til definert behandlingsbehov (irreversibel behandling).
Pasienter oppgir videre at utenlandskontoret svarer at ingen med behov for irreversibel behandling relatert til kjeveleddsdysfunksjon vil få innvilget sine søknader før helseministeren eventuelt instruerer helseforetakene. Dette betyr slik jeg ser det at svaret jeg fikk 13. juni i år, ikke tar for seg de som ikke får tilbud ved Haukeland, eller de som vi ikke har kompetanse til å hjelpe i Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Når det gjelder rett til behandling i utlandet ved manglende kompetanse i Norge, vil jeg vise til tidligere svar der jeg har beskrevet regelverket for dette.
Jeg vil imidlertid legge til at alle pasienter har krav på faglig forsvarlig behandling.
Når det gjelder behandlingstilbudet til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert og utredet ved det tverrfaglige tilbudet i Helse Bergen HF, har jeg i oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene satt som mål at det er gitt et behandlingstilbud til disse.
Dersom en pasient mener at han eller hun ikke får den helsehjelpen man har krav på, kan pasienten klage til Fylkesmannen. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven.