Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1525 (2012-2013)
Innlevert: 19.06.2013
Sendt: 19.06.2013
Besvart: 25.06.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Hvordan følger regjeringen opp arbeidet med en handlingsplan for mental helse?

Begrunnelse

Det vises til Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken (Innst. 300 S (2011–2012)):

"Komiteen har notert seg at Verdens helseorganisasjons styre, der Norge er representert, har lagt fram en uttalelse for helseforsamlingen i 2012 hvor regjeringer og aktører på utviklingsområdet oppfordres til å ta utfordringen når det gjelder menneskers psykiske helse mer på alvor. Det trengs både strategier og programmer for å inkludere mennesker med mentale utfordringer i utdannelse, arbeid, helse, sosial beskyttelse og fattigdomsbekjempelse. I resolusjonen «Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated respons from health and social sectors at the country level» ber Verdens helseorganisasjons styre om at medlemslandene samarbeider om å utvikle en handlingsplan for mental helse. Komiteen forutsetter at regjeringen følger opp dette arbeidet og ber om en tilbakemelding om hvordan dette skjer."

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg er enig med representanten Yrvin at mental helse må stå sentralt i arbeidet med global helse. Norge og de øvrige nordiske landene arbeider for at mental helse bør prioriteres høyere av medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO). I tråd med dette støttet Norge vedtak av resolusjonen om mental helse på Verdens helseforsamling i 2012.
Etter vedtaket har WHO i samarbeid med medlemslandene ferdigstilt en handlingsplan for psykisk helse, «Global Mental Health Action Plan». Planen inneholder en rekke punkter for oppfølging fra både WHO sentralt og i det enkelte medlemsland. Viktige anbefalinger inkluderer å styrke kunnskapen om psykisk helse i primærhelsetjenesten; satsing på lokale tiltak fremfor lukkede, spesialiserte institusjoner; ansvarliggjøring av ledere i helsetjenesten; forebyggende arbeid og tiltak for å motvirke stigmatisering samt styrket innsats på informasjonsinnhenting og forskning.
Norge har bistått i utviklingen av handlingsplanen. Vi har blant annet vært vertskap for et WHO-konsultasjonsmøte i Oslo i september 2012. WHOs Europa-region har i tillegg utviklet sin egen European Mental Health Strategy, som også ble drøftet på Oslo-møtet. Etter innstilling fra WHOs styre i januar i år ble handlingsplanen vedtatt av Verdens helseforsamling i mai.
Oppfølgingen av WHOs handlingsplan i Norge vil knyttes til helsetjenestens arbeid med psykisk helse. Den norske tilnærmingen er i tråd med de sentrale budskapene i handlingsplanen.