Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1527 (2012-2013)
Innlevert: 19.06.2013
Sendt: 20.06.2013
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 27.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Kva vil statsråden gjera for å sikre at det blir anbodsplikt også for pensjon og eit velfungerande marked?

Begrunnelse

DNB Livsforsikring ASA medelte sine kunder i juni at dei skal avvikle foretningsområde for offentlege tjenestepensjonsprodukt. Bakgrunnen for beslutningen mellom anna ein krevande konkurransesituasjon utan anbodsplikt for innkiøp av pensjon. Dette framstår litt spesielt når lov om offentlege anskaffelser pålegger konkurranse på dei fleste innkjøp. Når no både DNB og storebrand trekker seg ut av dette markedet står man i praksis igjen med kun Klp som levrandør ved sidan av eigne pensjonskasser.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg har merket meg den utviklingen som stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad her viser til. Som konkurranseminister skulle jeg gjerne ha sett at det var flere aktører tilstede i markedet. Offentlig tjenestepensjon har som produkt små eller ingen forskjeller på tvers av yrkesgrupper og ansatte innenfor offentlig sektor. Likevel er situasjonen i dag slik at dette markedet i hovedsak omfatter tjenestepensjon for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Statlige pensjoner gjennom Statens Pensjonskasse regnes som egenregi, og er dermed ikke gjenstand for konkurranseutsetting.
Også kommunene kan organisere tjenestepensjon i form av egenregi gjennom en egen pensjonskasse. Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for dette. Det er altså ikke slik at kommunene er helt uten andre alternativer, selv om KLP skulle forbli den eneste aktøren i dette markedet. Videre må KLP forholde seg til konkurranseloven som setter grenser for hva en aktør kan gjøre.
I forhold til kommunene regnes KLP som en ekstern pensjonsleverandør, og har en kommune først besluttet at tjenesten skal leveres av en ekstern leverandør, må kommunen følge anskaffelsesregelverket ved inngåelse av kontrakt. Dette har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet slått fast i en tolkningsuttalelse til Konkurransetilsynet fra 2012. Det betyr at kommuner som hovedregel må konkurranseutsette nye kontrakter om tjenestepensjon.
Videre har kommunene i utgangspunktet også plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon. Det betyr at kommunene ikke kan la en eksisterende avtale om tjenestepensjon løpe i uforholdsmessig lang tid. De må da etter en passende periode konkurranseutsette avtalen på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar 1994. I fortolkningsuttalelsen har departementet imidlertid understreket at selv om en oppdragsgiver ikke er rettslig forpliktet til å konkurranseutsette slike ”gamle” avtaler, så kan det likevel være hensiktsmessig. Departementet har derfor oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike avtaler.
Fortolkningsuttalelsen er tilgjengelig på departementets hjemmeside.