Skriftlig spørsmål fra Kjell Arvid Svendsen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1529 (2012-2013)
Innlevert: 19.06.2013
Sendt: 20.06.2013
Besvart: 26.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kjell Arvid Svendsen (KrF)

Spørsmål

Kjell Arvid Svendsen (KrF): Vil statsråden legge til rette for at kranførerlærlinger får de samme dispensasjonsregler for aldersgrenser som gjelder for transportfag for å sikre rekrutteringen til kranførerfaget?

Begrunnelse

Endring av førerkortforskriften som trådde i kraft 19. januar 2013 innebærer at minstealderen for førerkort heves fra 18 til 21 år for klasse C, og fra 21 til 24 år for buss. Tilsvarende skjer også innenfor motorsykkelklassene.
Det er i yrkessjåførforskriften gitt anledning til å framstille seg til førerprøve innen godstransport (klasse C eller CE) fra fylte 18 år, under forutsetning av at man har fullført en 280 timer yrkessjåførutdanning og bestått prøve. Det legges til grunn at kjøretøykategorien "mobilkran" er registrert som motorredskap. På motorredskap er det normalt ikke tillatt å frakte gods, hvilket innebærer at muligheten for å benytte seg av yrkessjåførutdanningen for å få førerrett før oppnådd minstealder, ikke kan komme til anvendelse, da disse bestemmelsene kun regulerer førerrettigheter for å drive transport mot vederlag.
Førerkortdirektivet regulerer aldersbestemmelser for førerkortene, og etter direktivet er det ikke gitt åpning for å gi dispensasjon for lavere alder. Dette innebærer for kranfagelevene må være fylt 21 år for å erverve førerrett klasse C, for å kunne kjøre mobilkranen på offentlig veg.
Dette er en alvorlig sak for kranbransjen, som ikke vil ta inn lærlinger som ikke vil kunne gjøre en selvstendig jobb før de er over 21 år. Kranfaget er et forholdsvis nytt fag som er på fremmarsj. Det er viktig å legge til rette for god rekruttering av lærlinger, men konsekvensene av direktivet kan bli at ungdommer mister mulighet for læreplass.
Både mobilkranfirmaer, forsyningsbaser, oljeanlegg, byggeindustrien, mekanisk industri og havnevesen er alle områder hvor mobilkran er viktige brikker. Rekrutteringen vil vanskeliggjøres dersom forskriften blir gjeldende.
For bransjen vil det bli vanskelig å motivere ungdom til å satse på kranfaget. Behovet for fagarbeidere er stort, og kranfagelever bør få dispensasjon på samme måte som elever ved transportlinjen får det.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til mitt svar av 6. februar i år på spørsmål nr. 723 til skriftlig besvarelse fra representanten Elisabeth Aspaker som omhandler samme temaet.
Som vist til i dette svaret må norske førerkortregler følge de samme prinsipper og rammer som følger av direktiv 2006/126/EU (førerkortdirektivet) for de internasjonale klassene.
Førerkortdirektivet fastsetter minstealderen for klasse C til 21 år, såfremt det ikke er gjennomført fullstendig yrkessjåføropplæring etter yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF). Dersom det skal åpnes for lavere alderskrav også for kranførere, må forutsetningen om gjennomført fullstendig yrkessjåføropplæring legges inn også i
kranføreropplæringen. Utover en slik løsning er det ikke dispensasjonsadgang for den aktuelle klassen.