Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1563 (2012-2013)
Innlevert: 24.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 03.07.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Betydelig og økende petroleumsaktivitet utenfor Helgeland og Salten, har foreløpige gitt få ringvirkninger. Miljø sør og nord for Nordland har så langt høstet større ringvirkninger som følge av aktivitet. Også departementet har valgt å tildele myndighetsoppgaver tilknyttet petroleum til miljø utenfor Nordland.
Er det i regjeringen lagt til grunn at Bodø skal holdes utenfor "oljekartet," eller ser statsråden noen mulighet for at Bodø med sin nærhet til aktivitet og god infrastruktur kan få en fremtidig petroleumsrolle?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det er allerede i dag betydelige ringvirkninger knyttet til petroleumsvirksomhet i Nordland. Dette gjelder særlig Helgeland og Salten. På Helgeland er Brønnøysund helikopterbase og Sandnessjøen forsyningsbase, men også Salten har betydelige leveranser til petroleumssektoren.
Vi erfarer nå at petroleumsvirksomheten beveger seg nordover. Særlig er interessen for Barentshavet stor. Men også utenfor nordlandskysten er det stor aktivitet. Feltet Skarv er nylig satt i produksjon og Stortinget har nettopp behandlet utbyggingen av Aasta Hansteen og Polarled. Utbyggingen etablerer ny infrastruktur til en ny del nord i Norskehavet og legger til rette for ytterligere utbygginger som kan bruke tilleggskapasitet i infrastrukturen. Jeg har stor tro på at utbyggingen vil bidra til å utløse mer aktivitet og verdiskaping i Norskehavet. Dette vil gi særlig Nordland nye muligheter for leveranser og positive ringvirkninger knyttet til petroleumsvirksomhet.
Kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet har sett på muligheten for ringvirkninger på land som følge av petroleumsvirksomhet i områder utenfor kysten av Nordland. En studie utarbeidet av analyseselskapet Menon peker på at Helgeland har særlige forutsetninger for å tiltrekke seg ringvirkninger som følge av aktivitet i Nordland IV og V. Tilsvarende har Salten gode forutsetninger for å skape ringvirkninger som følge av aktivitet i Nordland VI. Når det gjelder Bodø trekkes det frem at det her allerede er etablert en variert næringsstruktur. Dette gjør at Bodø har gode forutsetninger for å sikre seg leveranser fra aktivitet i nærliggende regioner. Videre kan næringslivet i Bodø yte en stor del av leveransene til petroleumsrelatert virksomhet som etablerer seg i Bodø.
Jeg vil understreke at ringvirkninger skapes - de kan i liten grad besluttes. Det er svært gledelig at petroleumsvirksomhet gir nye muligheter for Nord-Norge. Virksomheten til havs gir muligheter for lønnsom aktivitet på land. Olje og gass utenfor kysten av Nord-Norge gir landsdelen et ekstra bein å stå på. Hvor store virkningene skal bli er i stor grad avhengig av hvilke beslutninger som fattes regionalt og lokalt.
Med et veletablert og variert næringsliv har Bodø gode forutsetninger for leveranser mot petroleumsnæringen. Studier fra Kunnskapsparken Bodø viser at Bodø allerede i dag er den regionen i Nord-Norge med de nest største leveransene til petroleumssektoren, bare slått av Hammerfest. Leveransene økte betydelig fra 2010 til 2011. Utbyggingen av Aasta Hansteen og utvikling av funn nær ny infrastruktur gir nye muligheter. Jeg mener derfor Bodø har gode muligheter for ytterligere ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet og ser ingen grunn til at Bodø skal holdes utenfor petroleumskartet.