Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1532 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 20.06.2013
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 28.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Har statsråden forslag til hva som kan gjøres for at kvinner som velger å starte opp for seg selv, skal slippe å måtte stenge driften i tiden de velger å ta ut permisjon, og om dette er med på å rekruttere flere kvinner til å starte som selvstendig næringsdrivende?

Begrunnelse

I nettutgaven av BA 20. juni i år kan vi lese om en kvinnelig frisør som er selvstendig næringsdrivende, og som på grunn av graviditet må stenge salongen i permisjonstiden. Dette medfører at hun vil tape økonomisk, fordi de løpende utgiftene må dekkes inn selv om salongen ikke er i drift i permisjonstiden. For mange selvstendig næringsdrivende som ikke har organisert seg i aksjeselskap, og som arbeider alene, vil spesielt kvinner merke disse utfordringene når de velger å få barn og tar ut permisjon.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Spørsmålet er oversendt fra arbeidsministeren til meg.
Problematikken stortingsrepresentant Reiertsen tar opp, gjelder både kvinner og menn. Departementet mottar også enkelte henvendelser fra selvstendig næringsdrivende fedre som mener det er vanskelig å få tatt ut fedrekvoten på grunn av næringsvirksomheten. Jeg har forståelse for at både kvinner og menn som driver for seg selv opplever at det kan være vanskelig å være borte fra virksomheten.
Norge har en god og svært sjenerøs foreldrepengeordning som også omfatter selvstendig næringsdrivende. Vi har styrket selvstendig næringsdrivendes rettigheter. Tidligere mottok næringsdrivende svangerskapspenger og foreldrepenger med 65 prosent av beregningsgrunnlaget. Fra 2008 mottar selvstendig næringsdrivende, på lik linje med arbeidstakere, svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent av beregningsgrunnlaget.
Foreldrepengeordningen er utformet slik at begge foreldre må ta sin del av permisjonen. Etter at den tredelte foreldrepengeordningen trer i kraft 1. juli i år, må hver av foreldrene ta ut 14 uker etter fødsel. Resten av perioden bestemmer foreldrene selv fordelingen av. Foreldrene har altså stor frihet til å velge hvordan de vil fordele permisjonen mellom seg og gode muligheter til å velge at den næringsdrivende forelderen tar ut lite av foreldrepengeperioden og raskt returnerer til virksomheten.
Jeg vil også nevne at foreldrepengeordningen er svært fleksibel og gir god anledning til å kombinere foreldrepengeuttak og arbeid. Foreldrene har mulighet til å gradere og utsette uttaket over en periode på tre år. For eksempel kan permisjonen deles slik at mor mottar 40 prosent foreldrepenger og arbeider 60 prosent og far mottar 60 prosent foreldrepenger og arbeider 40 prosent. Hvis det er perioder i året som er særlig travle for den næringsdrivende, kan vedkommende arbeide fullt disse ukene, mens den andre er hjemme med 100 prosent foreldrepenger. Foreldrene har altså stor frihet til selv å bestemme når foreldrepengene skal tas ut.