Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1536 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til besvarelse av Dokument nr. 15:1248 om bekymring for spredning av lakseparasitten Gyrodactelus. Det er uholdbart at Finland hvor lakseparasitten er påvist er innvilget fristatus. Siden lakseparasitten er påvist i nord-Finland og faren for smitte til norske vassdrag er reell.
Er det gjort konkrete tiltak for å styrke informasjon overfor turister, er det desinfeksjonsstasjoner ved alle norske elver, og har ulike forpaktere (offentlige og private) som fremleier til utlendinger desinfeksjonsstasjoner?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: La meg begynne med å understreke at Finland er innvilget fristatus av Europakommisjonen etter de samme retningslinjer som gjelder for Norges søknad om fristatus/kontrollområder for G. salaris. De norske delene av Tanavassdraget har fristatus for sykdommen i samsvar med det norske kontrollprogrammet godkjent av ESA. Dette hadde ikke vært mulig uten at også de øvre deler av vassdraget som ligger i Finland har fristatus.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nr. 1248 til skriftlig besvarelse, der jeg kunne opplyse om at Mattilsynet driver et aktivt informasjonsarbeid rettet mot fisketurister på blant annet tollstasjoner og på sine nettsider. Dette skjer i samarbeid med Direktoratet for Naturforvalting og Veterinærinstituttet. Som jeg også nevnte i mitt svar på spørsmål nr. 1248 til skriftlig besvarelse, faller etablering og drift av desinfeksjonsstasjoner utenfor Mattilsynets ansvarsområde. Det følger av lakse- og innlandsfiskelovens § 25 at smitteforebyggende tiltak er en av de oppgavene som faller på rettighetshaverne, men Mattilsynet bidrar gjerne med veiledning hvis elveeierlag eller andre ønsker hjelp ved etablering og drift. Meg bekjent er det ikke desinfeksjonsstasjoner ved alle norske elver.