Skriftlig spørsmål fra Henning Warloe (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1539 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Ett rederi har siden begynnelsen av 2012 forsøkt å få akseptabel og likeverdig tilgang til havnefasiliteter i Sandefjord. Etter en klagebehandling på over ett år har Kystverket konkludert med at rederiene skal likebehandles ved tildeling av seilingstider. Sandefjord kommune har imidlertid ikke implementert Kystverkets avgjørelse, men bestemt seg for å utrede saken på nytt.
Hva kan departementet som tilsynsmyndighet gjøre for å påse at Kystverkets vedtak blir respektert og seilingstider for 2014 tildelt?

Begrunnelse

Rådmannen i Sandefjord kommune har i innstilling til Formannskapet fortsatt favoriseringen av et etablert rederi på strekningen Sandefjord-Strømstad, slik at konkurrerende rederi vil bli diskriminert. Dette til tross for at Kystverket i en omfattende klagebehandling har konkludert med at dette er rettsstridig. ESA ila rederiet Color Line i 2011 en rekordhøy bot (145 mill. kr) fordi rederiet hadde forhindret konkurranse på ruten i mer enn 10 år gjennom å blokkere tilgang til havnen for andre rederier.
Formannskapet i Sandefjord kommune vedtok i møte 18. juni då. ikke rådmannens innstilling, men besluttet å utsette tildeling av seilingstider for 2014 og innhente juridisk ekspertise for å avklare mulighet for å prioritere ett rederi på bakgrunn av en avtale inngått i 2006. Etter omfattende saksbehandling konkluderte imidlertid Kystverket med at kommunen ikke kunne opprettholde en diskriminerende tildelingspraksis og at en slik favorisering ville være i strid med havne- og farvannsloven. Kystverket tok eksplisitt stilling til hvilke føringer avtalen fra 2006 fikk for kommunens tildeling av seilingstider for 2014, og konkluderte med at avtalen ikke ga rett til bestemte seilingstider eller et bestemt antall anløp. Det vises særlig til omtale på s. 15 og 16 i saksutredningen fra Kystverket.
Det er nå viktig med en rask avklaring av denne saken dersom et konkurrerende rederi skal kunne etablere seg på ruten i 2014, ettersom dette krever store investeringer i både skip og infrastruktur. Det aktuelle rederiet har siden 2012 forsøkt å få tildelt seilingstider i tråd med havne- og farvannsloven. Etter Kystverkets vedtak nevnt over skulle alt nå ligge til rette for rask implementering, men dette treneres nå av vedtaket i Sandefjord formannskap. Jeg ønsker derfor å få vite hva statsråden kan gjøre for å sikre at Kystverkets vedtak blir etterlevd.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er kjent med at Sandefjord kommune i mai 2012 avslo Fjord Lines søknad om tilgang til Sandefjord havn til bestemte tider, og at Kystverket, som klageorgan, har stadfestet kommunes vedtak, men med et tillegg om at tildeling av seilingstider gjelder ut 2013. Jeg er også kjent med at Kystverket har sendt saken tilbake til kommunen hva angår tildeling av seilingstider for 2014.
Ovennevnte vedtak er fattet i medhold av havne- og farvannsloven, som ligger under Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde. Det er imidlertid Sandefjord kommune som har myndighet til å treffe enkeltvedtak om tildeling av seilingstider i Sandefjord havn. Kystverket er klageinstans i saken. Dette fremkommer av havne- og farvannsloven § 12 og departementets delegeringsbeslutning 18.12.09 nr. 1710, og innebærer at departementet ikke er en del av den ordinære saksbehandlingen.
Representanten Warloe har rett i at Fiskeri- og kystdepartementet har tilsynsansvar når det gjelder den aktuelle bestemmelsen som Sandefjord kommunes vedtak er truffet i medhold av. Departementets tilsynsansvar er begrenset til å føre kontroll med at de rettslige forpliktelser som ligger i bestemmelsen overholdes. Dette innebærer at det er opp til kommunen å foreta de konkrete, skjønnsmessige vurderinger som knytter seg til for eksempel tildeling av egnet kaiplass og fordeling av avgangstider innen for den rettslige rammen som følger av havne- og farvannsloven § 39.
Gjennom Kystverkets vedtak i klagesaken er det avklart at Sandefjord kommune ikke kan videreføre dagens praksis. Hvordan Sandefjord kommune skal legge om praksis og konkret fordele seilingstider f.o.m. 2014 for å være i overensstemmelse med havne- og farvannsloven § 39, må kommunen selv vurdere. Forvaltningsloven § 17 pålegger i denne sammenheng kommunen å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Et slikt vedtak vil ev. kunne påklages til Kystverket i medhold av forvaltningslovens regler.
Jeg finner det på denne bakgrunn ikke riktig at departementet skal gripe inn i de forberedelser og vurderinger av saken som Sandefjord kommune nå gjør, men jeg forutsetter at kommunen vil treffe vedtak om tildeling av seilingstider til aktuelle brukere for 2014, så snart kommunen mener de har et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre dette.