Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1542 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Med referanse i begrunnelsen, kan statsråden redegjøre for tallene og størrelsen i endring av salgspriser og volum for de forskjellige hvitfiskslag i det Europeiske markedet, og tilsvarende kommentere hvilke overraskende endringer i disse tallene man har registrert i tiden fra 6. november 2012 da forskriften ble sendt på høring og frem til beslutningen ble tatt om ikke å gjøre noen endringer?

Begrunnelse

Fiskeriministeren skriver i en pressemelding 18. juni 2013 at det likevel ikke vil bli gjennomført endringer i reglene for leveringsplikt nå, slik det var varslet 6. november 2012 da forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 nr. 1131, om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, ble sendt på høring. Begrunnelsen i pressemeldingen fra statsråden er at situasjonen i hvitfisknæringen har blitt betydelig forverret etter at forslagene om endringer ble sendt på høring, og at årsaken er den økonomiske krisen i våre største eksportmarkeder. For å kunne vurdere statsrådens beslutning og omfanget av den endringen i situasjonen for hvitfisknæringen statsråden beskriver, vil det være nødvendig med nærmere kunnskap om innholdet i begrunnelsen for ikke å gjennomføre de varslede endringer nå.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: De historisk høye kvotene for torsk i 2013 har gitt større utfordringer for norsk fiskeindustri enn forventet. Markedssituasjonen har blitt vanskeligere enn det var grunn til å tro høsten 2012.
Prisfallet utover i sesongen har vært dramatisk og effekten av økt tilbud har vært mer langvarig enn forventet. Store deler av Europa er inne i en dyp økonomisk krise. Våre viktigste markeder sliter med lav økonomisk vekst, innstramminger og høy arbeidsledighet. Krisen er forverret utover vinteren og våren, og det er lite trolig at kjøpekraften vil forbedres i særlig grad i tiden fremover. Viktige torskemarkeder som Portugal og Spania er blant landene i EU med høyest arbeidsledighet, på det høyeste nivå som noen gang er registrert i disse landene.
Vi har i år med jevne mellomrom fått rapporter om full stans i ferskfiskmarkedet i Europa. Prisene på saltfisk og klippfisk har vært fallende gjennom vintersesongen og er nå på et betydelig lavere nivå enn i fjor høst, som ikke gir grunnlag for lønnsom drift - selv med dagens minstepriser til fisker. Prisutviklingen totalt sett har vist en sterkt fallende trend, og den gjennomsnittlige eksportprisen på torsk samlet for alle kategorier har ligget nesten 10 kronen under fjorårets gjennomsnittlige kilopris ved sammenligning av prisene per utgangen av mai i år (23,90 kr per kg) og mai 2012 (33,33 kr per kg). Prisfallet i prosent er videre langt større enn den prosentvise økningen i eksportert volum.
Mange bedrifter i sjømatindustrien sliter med lav lønnsomhet. Likviditeten hos mange fiskekjøpere ble svekket i løpet av 2012, blant annet fordi flere klippfiskprodusenter ble tvunget til å skrive ned verdiene av varene på lager grunnet prisfallet som oppsto etter at kvoterådet for 2013 ble kjent. Det er grunn til å tro at likviditeten er ytterligere svekket så langt i 2013.
Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefaler en høy kvote også for 2014. Videre ser vi at Island øker sin torskekvote. Dette tilsier at det også i 2014 blir mye torsk i markedet.