Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1549 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Det vises til spørsmål, Dokument 15:1443 (2012-2013) og svar fra arbeidsministeren.
Kan statsråden redegjøre for hvilke sanksjoner som blir iverksatt mot bønder som driver næringsvirksomhet og mottar produksjonstilskudd samtidig som de er trygdet?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I spørsmålet vises det til Dokument nr. 15:1443 (2012-2013) med tilhørende svar fra arbeidsministeren vedrørende bønder som eventuelt mottar uberettiget trygdeytelse i tillegg til produksjonstilskudd i jordbruket.
I svaret fra arbeidsministeren er det redegjort for kontrollen av tildeling av ytelser fra folketrygden. Et viktig element i denne sammenheng er registerkontrollen som gjennomføres mot inntektsopplysninger fra Skattedirektoratet. Jeg vil vise til at mottatt produksjonstilskudd for jordbruksdrift inngår ved beregningen av næringsinntekt fra jordbruket, og at næringsinntekten innrapporteres til skattemyndighetene.
Selv om det etter forskrift for produksjonstilskudd i jordbruket er bestemmelser om avkorting av tilskuddet ved brudd på annet regelverk, så anses det ikke å være adgang til reduksjon av produksjonstilskuddet ved brudd på regelverket for folketrygdens ytelser. Det er kun ved overtredelse av regelverk som har nær tilknytning til utøvelsen av selve jordbruksdriften at det er grunnlag for å gjennomføre reduksjon av produksjonstilskuddet, eksempelvis ved brudd på forurensningsloven.
I denne sammenheng er det nødvendig å understreke at ytelsene fra folketrygden og produk-sjonstilskuddet er rettet mot ulike juridiske personer. Produksjonstilskuddet er knyttet til selve jordbruksforetaket som er en egen juridisk enhet, mens folketrygdens ytelser går til enkeltpersoner.
Jeg mener på denne bakgrunn at sanksjoner knyttet til eventuell trygdesvindel må vurderes ut fra regelverket for folketrygdens ytelser.