Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1551 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I 2012 ble det sendt ut et nytt rundskriv vedrørende tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker. Rundskrivet medførte begrensninger i hvilke hobby- og fritidsaktiviteter brukerne kan påregne å få støtte til. Statsråden sa i Stortinget 18. juni at organisasjonene for døve er opptatt av å få bedre tolketilbud på korte oppdrag og de gir også uttrykk for geografiske utfordringer.
Hva er statsrådens definisjon av "korte oppdrag" og hvordan defineres "sentrale strøk" i forhold til døvblinde?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Begrepene ”korte oppdrag” og ”sentrale strøk” har kommet frem i dialog med de døves og de døvblindes organisasjoner basert på konkrete erfaringer. Jeg har fått tilbakemelding fra brukerorganisasjonene om at det er noen tolkeoppdrag av kortere varighet som er vanskelig å få dekket, noe jeg også har fått bekreftet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette gjelder særlig oppdrag utenfor vanlig arbeidstid og oppdrag i distriktene. Eksempler på slike oppdrag er foreldremøter og legebesøk. Både de døves og de døvblindes organisasjoner er opptatt av at slike oppdrag ikke dekkes i tilstrekkelig grad i dag, og at dette bør prioriteres i arbeidet med å styrke tolketjenesten.
Det er ikke slik at retten til tolk eller tolke- og ledsagerhjelp gjennom folketrygden er betinget av oppdragets varighet eller geografiske plassering. Det har imidlertid vist seg i praksis at oppdrag av kortere varighet som finner sted utenfor sentrale strøk, er vanskeligere å få dekket. Dersom tolkeoppdrag finner sted i mindre sentrale strøk, langt unna tolkesentralene eller tolkens bosted, innebærer dette for tolkene at oppdraget tar lengre tid. I tråd med det jeg ga uttrykk for i Stortinget, er det også slik at den satsen frilanstolkene får betalt for dekning av reisetid, er noe lavere enn satsen for selve tolkeoppdraget. Dette er en forklaring på at det er større problemer med å dekke tolkeoppdrag i mindre sentrale strøk med lengre reisetid.
Det er en stadig utfordring å ha nok tolker til å dekke alle oppdragene brukerne har krav på. I dag dekkes 9 av 10 oppdrag. De 8,3 mill. kronene som er bevilget i Revidert nasjonalbudsjett vil benyttes for å styrke tolketjenesten slik at flere av disse oppdragene kan dekkes.