Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1554 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden fortsatt at fylkesmannen har opptrådt korrekt i saken, og vil hun foreta seg noe ovenfor fylkesmannen i Telemark?

Begrunnelse

I sitt svar på spørsmål 15:1390 (2012-2013) skriver statsråden at Naturpartner ble valgt til å foreta evalueringen av fiskesperren. Det er gjennom firma Naturpartner at prosjektlederen har agentur for import av den samme fiskesperren til Norge. Videre skriver statsråden at prosjektlederen ble løst fra evalueringsarbeidet i mars når fylkesmannen først ble kjent med forholdet.
I avisen Kanalen 30. mai uttaler den samme fylkesmannen at han ikke kan se noen habilitetskonflikt ved at prosjektlederen som har innførsel av fiskesperren til Norge også sitter å evaluerer den samme sperren. I Varden 31. mai bekrefter prosjektlederen selv at han da sitter i evalueringsgruppen.
Statsråden skriver også at dette ble meddelt Nome kommune. Det er ikke registrert noen skriftlig eller muntlig beskjed i mars om at prosjektlederen en tatt ut av evalueringsgruppen i Nome kommune. Det er derimot en oppfatning av at dette skjedde først i juni, etter at pressen hadde skrevet om forholdet.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I mitt forrige svar til stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen ga jeg uttrykk for at det var grunnlag for å stille spørsmål om habilitet i denne saken. Jeg pekte også på at fylkesmannen ikke var kjent med den næringsmessige forbindelsen mellom sekretæren for evalueringsgruppen og leverandøren av fiskesperren på tidspunktet for inngåelse av avtale om evalueringsoppdraget.
Den næringsmessige forbindelsen mellom det som da var sekretæren for evalueringsgruppen og leverandøren av fiskesperren ble først kjent for fylkesmannen i mars i år. Videre pekte jeg på at når denne forbindelsen ble kjent for Fylkesmannen ble sekretærens habilitet vurdert med den følge at han etter en tid ble løst fra oppgavene.
I bakgrunnen for spørsmålet blir det vist til at jeg skal ha uttrykt at fylkesmannen løste sekretæren fra oppgaven i mars. Det fremgår av mitt svar at fylkesmannen ble kjent med forbindelsen på dette tidspunktet. Med bakgrunn i disse opplysningene og senere bekreftelse av forholdet, foretok fylkesmannen en habilitetsvurdering og nødvendige tiltak ble satt i verk for å rydde opp.
Dette er en framstilling av fylkesmannens håndtering av saken som etter det jeg har fått opplyst, samsvarer med ordføreren i Nome kommunes orientering til Nome kommunestyre den 20. juni.
Jeg kan ikke se at det har fremkommet nye fakta som tilsier en endret vurdering av saken. Fylkesmannen i Telemark har hatt oppmerksomheten rettet mot mulige habilitetskonflikter for å unngå dobbeltroller som kan så tvil om forvaltningens uavhengighet, og nødvendige tiltak ble satt i verk, selv om dette tok noe tid.