Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1557 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 07.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det vises til Dokument nr. 15:1485 og 1421 (2012-2013). Statsråden har litt vegring for å offentliggjøre komplette tall.
La oss derfor gjøre dette helt enkelt og til poenget - hva er antatt momsinntekt til staten fra Rogfast-prosjektet, uavhengig av hva som refunderes?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til tidligere svar på spørsmål nr. 1421 og 1485.
Før opphevingen av vegfritaket 1. januar 2013 ble det lagt til grunn et kostnadsanslag på 9,8 mrd. kr. Av dette utgjorde merverdiavgiften om lag 0,8 mrd. kr, som gir et påslag på 8,7 pst. Den statlige andelen i prosjektet var om lag 1 mrd. kr.
I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et kostnadsanslag for prosjektet E39 Rogfast på 12,2 mrd. kr. Av dette er det anslått at merverdiavgiften vil utgjøre om lag 2,38 mrd. kr. Dette gir et samlet påslag for merverdiavgift på 24,2 pst. Den statlige andelen i prosjektet er om lag 2,7 mrd. kr.
Før mva.-omleggingen ble det ikke gjort noe skille mellom inkl. og ekskl. mva. Den statlige andelen var inkl. mva. (etter gammelt regime). Det er økningen i merverdiavgift som nå kompenseres. Samlede bompenger blir ikke påvirket av økningen i merverdiavgift. Økt kostnad som følge av merverdiavgiftsreformen kompenseres gjennom økt statlig bidrag.