Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1560 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.07.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Petroleumssektoren står for utslipp av 13-14 millioner tonn CO2. Klimaforliket peker på viktigheten av å elektrifisere flere nye installasjoner, og peker også på at det er fornuftig å se flere felt i sammenheng der dette er mulig. Samtidig er det også muligheter for å elektrifisere eller delelektrifisere flere eksisterende installasjoner.
Vil statsråden ta initiativ til å utrede muligheter for elektrifisering av eksisterende installasjoner?

Begrunnelse

Det er avgjørende å lykkes med elektrifiseringsprosjektet på Utsirahøyden. I tillegg må det etterstrebes at Castberg-feltet også grundig utreder elektrifisering. I tillegg er det flere muligheter for å elektrifisere eller delelektrifisere eksisterende installasjoner.
Troll A blir nå elektrifisert. Da Stortinget behandlet PUD for Troll C stilte Stortinget krav om at denne skulle tilrettelegges for senere elektrifisering. Derfor skal det være mulig også å få elektrifisert Troll C.
Gudrunplatformen har fått avvik knyttet til manglende reservekraftforsyning til plattformen fra Petroleumstilsynet. Her er det mulig å knytte Gudrun til den planlagte områdeelektrifiseringen av Utsirahøyden via Dagny, noe som kun vil kreve en relativt kort kabel og kunne bidra til at både Gudrun og Sleipner kan delelektrifiseres, samtidig som nevnte avvik oppfylles.
Snøhvit ligger i et område med dårlig strømnett. Men på Snøhvit kan en av de fem turbinene skrus av når det er mye tilgjengelig strøm på strømnettet, og den kan skrus på igjen når det er for lite strøm.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Siden 1996 har kraft fra land vært vurdert i forbindelse med utbyggingsplaner. Dette har bidratt til at flere felt har besluttet å dekke sitt energibehov med kraft fra land. I dag får Troll A, Ormen Lange, Snøhvit, Gjøa og Valhall kraft fra land. I tillegg vil Goliat- og Martin Linge-feltene få kraft fra land når disse kommer i produksjon.
Det er i de fleste tilfeller meget krevende å bygge om eksisterende innretninger til å få kraft fra land. Ved store ombygginger på eksisterende felt kan kraft fra land i noen tilfeller være en mulighet. Dette er som regel i tilfeller hvor det er snakk om å erstatte gamle innretninger på feltet med nye. Valhall er et eksempel på at det er mulig å føre kraft fra land til eksisterende felt som bygges om. Utbyggingsplanen for videreutvikling av Valhall-feltet ble godkjent i 2007.
Kraft fra land til eksisterende felt på norsk sokkel er blitt analysert og vurdert i flere omganger. I 2002 utarbeidet Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat en rapport om kraft fra land til norsk sokkel. Denne rapporten ble oppdatert i 2008. Da deltok også Petroleumstilsynet og Klima- og forurensningsdirektoratet i arbeidet. I forbindelse med Klimakurrapporten som ble lagt frem i 2010, ble også tiltakskostnader for kraft fra land til eksisterende felt estimert. Disse analysene viser at det er svært kostbart å forsyne eksisterende felt med kraft fra land. Det foreligger ikke ny informasjon nå som tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre en oppdatert utredning av kraft til land til eksisterende innretninger.