Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1564 (2012-2013)
Innlevert: 24.06.2013
Sendt: 25.06.2013
Besvart: 03.07.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Kan justisministeren bekrefte at dette er normal praksis i politidistriktene, og vil statsråden sørge for at staten tar kostnadene for borttauing i liknende tilfeller i fremtiden?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller viser til bekymringsverdig oppslag i Smaalenenes Avis den 18. juni 2013. Her kommer det frem at ideelle organisasjoner selv må betale for borttauing av noe som trolig er en ulovlig smuglerbil fra Litauen. Dette er etter spørsmålsstillers syn meget uheldige signaler å sende, da statsapparatet i praksis straffer lovlydige borgere som er sitt samfunnsansvar bevist.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Dersom en bil blir plassert på annen manns eiendom, kan eieren etter vegtrafikkloven § 37 be om politiets hjelp til å få den fjernet. Hvis bilen ikke bare fjernes, men også tas i forvaring, står bilen for eierens regning og risiko, jf. samme bestemmelse. Dersom eieren krever tilbake et kjøretøy som politiet eller regionvegkontoret er i ferd med å fjerne eller har tatt i forvaring, må han først betale de utgifter som politiet eller regionvegkontoret har hatt i forbindelse med fjerningen og forvaringen. Dette vil si at utgifter med borttauing og forvaring av bil i hovedsak påløper eier av bilen.
Når det gjelder den omtalte saken, har jeg fått opplyst fra Follo politidistrikt at bilen sto parkert på en parkeringsplass ved et turområde. Grunneieren var en privatperson, som etter flere forsøk på å finne ut av eierforholdet, begjærte inntauing av bilen. Begjæringen om fjerning av kjøretøy ble gjort på et skjema, der det også er opplyst at utgiftene må dekkes av den som begjærer kjøretøyet fjernet, dersom ikke eier kan ansvarliggjøres. Grunneieren var dermed kjent med risikoen for at han selv måtte dekke utgiftene. Follo politidistrikt benytter seg av ordningen med utfylling av skjema for fjerning av kjøretøy, men jeg kan ikke bekrefte at dette er en generell praksis i politidistriktene. Follo politidistrikt opplyser for øvrig at man der ikke hadde opplysninger om at bilen var en smuglerbil, og at den ikke sto trafikkfarlig til.