Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1565 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 25.06.2013
Besvart: 02.07.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan vil justisministeren sikre at grove sedelighetssaker spesielt mot mindreårige ikke blir liggende i uakseptabel lang tid før de blir oversendt til retten for pådømmelse?

Begrunnelse

I mars 2009 fikk politiet inn en anmeldelse i Skien mot en nå 54 år gammel mann. Det ble tatt beslag i 54-åringens PC, hvor det ble funnet nakenbilder av barn. I februar 2010 ble mannen varetektsfengslet og ledere og foreldre ved skolen ble informert. Høsten 2011 var saken ferdig etterforsket. Siden den gang, i over 2 år, har saken ligget uberørt hos politiet. Også tidligere er det rettet oppmerksomhet om sommel med lignende straffesaker. Det er forstemmende at ikke regjeringen på 8 år har klart å få på plass et robust apparat til å etterforske og behandle slike saker for retten.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Knapt noe saksområde har hatt større oppmerksomhet den senere tid enn alvorlige seksualforbrytelser. Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn er blant de sentralt prioriterte sakene. Det betyr at disse sakene skal etterforskes med grundighet og hurtighet, og gis forrang ved knapphet på ressurser. Dette direktivet er gjentatt i Riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv 2013, og er ellers omtalt og innskjerpet i ulike fagsammenhenger.
De senere årene har det vært satt inn betydelige ressurser for å forbedre kvaliteten på etterforskningen og påtalebehandlingen av seksualovergrep. En rekke tjenestemenn har gjennomført opplæring og etterutdanning innenfor kriminalitetsfeltet, blant annet når det gjelder avhør av barn i straffesaker. Alle politidistrikt skal ha såkalte familievoldskoordinatorer, hvis ansvarsområde også omfatter seksuallovbrudd. Ved flere politidistrikt er det opprettet kompetanseteam, eller såkalte SO-team, som har et overordnet ansvar for saksområdet. Dette er personell som gjennom erfaring, kurs, studier mv. har opparbeidet seg særlig kompetanse på fagområdet. I tillegg har Kripos enheter med spisskompetanse på seksualisert vold og overgrep, og kan bistå politidistriktene ved etterforskning av alvorlige og kompliserte saker.
Riksadvokaten har gjennom lang tid vært opptatt av framdriften og tidsbruken i den strafferettslige behandlingen av voldtekt og overgrep mot barn. Jeg deler denne bekymringen. Det som særlig bekymrer, er der hvor etterforskningen ikke kommer tidsnok i gang, med risiko for at spor og viktig informasjon går tapt. En annen situasjon som det kan være grunn til å se nærmere på, er der hvor det synes å være en betydelig og uforklarlig «liggetid» mellom hvert etterforskingsskritt, eller fra avsluttet etterforskning til påtalevedtak. Det mest uheldige og uakseptable, er der hvor hele saksprosessen synes å stoppe opp. I den forbindelse har riksadvokaten bebudet retningslinjer for å styrke den påtalemessige ledelsen av etterforskningen, for å effektivisere hele etterforskningsprosessen og hindre slik unødig «liggetid». Et tiltak vil være bruk av skriftlige etterforskningsplaner, med oversikt over hvilke etterforskingsskritt som skal gjennomføres og tidsfrister tilpasset den enkeltes sak. I første omgang vil det gjelde voldtekt, men vurderes også utvidet til å omfatte seksuelle overgrep mot barn, eventuelt også familievold. Disse retningslinjene fra riksadvokaten kan forventes ferdigstilt over sommeren.
Jeg vil også nevne at en arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet har levert forslag til endringer i dommeravhørsforskriften. Arbeidsgruppen foreslår en helt ny forskrift om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker. I tillegg foreslås endringer i straffeprosessloven, vergemålsloven og påtaleinstruksen. Flere av forslagene som arbeidsgruppen fremmer vil kunne bidra til å effektivisere etterforskningen i overgrepssaker mot barn. Arbeidsgruppens rapport («Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker») har vært på høring og er nå til behandling i departementet.