Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1566 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 26.06.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 12.07.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hydro vurderer å bygge et pilotanlegg for neste generasjon aluminiumsproduksjon på Karmøy. Regjeringen har tidligere forsøkt å ta æren for at anlegget vil komme. I Teknisk Ukeblad 19/20 2013 fremkommer det betydelig usikkerhet rundt krafttilgangen pga. andre politiske ønsker om elektrifisering av norsk sokkel.
Kan statsråden gi en avklaring på kraftsituasjonen, samt om Enova kan garantere at de gir økonomisk støtte til prosjekt, slik Hydro forutsatte da regjeringen skrøt av sin innsats?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er positiv til Hydros planer om å utvikle ny energieffektiv- og klimavennlig teknologi og øke aluminiumsproduksjonen i Norge.
I 2009 ble tilknytningsplikten for nytt forbruk lovfestet. Jeg er kjent med at det kan bli begrenset nettkapasitet i området hvor Hydro planlegger å etablere sitt anlegg. Statnett har ansvar for å ha god informasjon om utviklingen i forbruket og å finne løsninger på overføringsoppgavene. Men tilknytning kan ikke skje før det er driftsmessig forsvarlig. I henhold til gjeldende avtale mellom OED og Enova om forvaltningen av midlene fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, skal Enova forvalte en ny satsing på energi- og klimateknologi. Målet er at satsningen skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utviklingen av energiomlegging på lang sikt og å utvikle og ta i bruk teknologier og nye løsninger som kan bidra til dette. Kapitalen i fondet ble styrket med 10 mrd. kroner i 2013, og videre økninger i fondskapitalen ble omtalt i Meld. St. 21 (2011-2012) om norsk klimapolitikk. Det legges til grunn at Enova skal minimum benytte avkastningen fra nye kapitalinnskudd til tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp og varige energibesparelser i industrien på sikt. I avtalen legges det til grunn at satsningen rettes inn mot utvikling av ny teknologi og støtte til teknologier og løsninger nær markedsintroduksjon, blant annet skal Enova kunne gi støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien. Det er opp til Enova og Enovas styre å vurdere om de enkelte prosjekter tildeles støtte og omfanget av støttebeløpet.