Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1567 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 26.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Både Statnett, Energi Norge og myndighetene anslår et enormt investeringsbehov for kraftbransjen. Det gjelder både nye kraftverk, oppgradering av eksisterende anlegg samt utbygging/vedlike av kraftnettet. Samtidig forventer markedet relativt lave strømpriser fremover. Det reduserer overskudd, og mange kommuner forventer svært lave utbytter fremover.
Hvordan ser regjeringen på kapitalsituasjonen i kraftsektoren i lys av de store investeringsbehov som skisseres?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Nettselskapene og kraftprodusentene finansierer selv sine investeringer, enten gjennom egenkapital, obligasjoner eller låneopptak.
Det er en viktig oppgave å sikre at bransjen tilføres kapital og kompetent arbeidskraft. Bransjen står foran store investeringer i blant annet kraftverk, opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg, vedlikehold av eksisterende nett, nye linjer og AMS.
Kraftbransjen har god soliditet med en forholdsvis høy egenkapitalandel og en solid kontantstrøm, og den får derfor gode kredittvurderinger. Alt i alt er det god grunn til å tro at bransjen skal få finansiert sine investeringer gjennom egenkapital, obligasjoner og ordinære banklån. Det vil nok likevel bli nødvendig for flere eiere å skyte inn egenkapital i selskapene og ta lavere utbytter enn det som har vært gjort de siste årene.