Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1568 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 26.06.2013
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 03.07.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen skryter av at de skal innføre en ordning med CO2-kompensasjon for industrien. Det er gledelig, og i tråd med FrPs ønsker. Det er dog stor usikkerhet om hvordan ordningen vil være innrettet. Både grønne sertifikater og industrikraftregimet har hatt skjevheter som gjør ordningene dårligere enn forventet.
Kan statsråden forsikre om at CO2-kompensasjonsordningen vil likebehandle alle industribedrifter i samme næring?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Saken er til behandling i Miljøverndepartementet. Forslag til forskrift om CO2-kompensasjon har vært på offentlig høring, og departementet vurderer høringsinnspillene. CO2-kompensasjonsordningen skal hindre økning i globale utslipp, som kan skje ved at norsk industri flytter sin virksomhet til land med mindre aktiv klimapolitikk.
EU har vedtatt retningslinjer som åpner for slik kompensasjon. Ordningen vil knyttes tett opp til beregningsmetoden som er angitt i EUs retningslinjer. Ordningen vil også omfatte de 15 sektorene som er angitt i EUs retningslinjer, blant annet aluminiumsproduksjon, ferrolegeringer, kjemiske produkter og treforedling.
Ordningen er avgrenset slik at langsiktige kraftavtaler inngått før 2005 ikke vil være omfattet. Industriens egen kraftproduksjon skal også trekkes fra i beregningen av kompensasjon.
Ordningen skal notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan ESA før den gjøres operativ. Detaljene i ordningen vil ikke være endelig avklart før ESA har godkjent ordningen.