Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1569 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 26.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen anser at statlige selskaper kan tilføres penger som "formueomplassering" utenfor handlingsregelen når man forventer "en avkastning bedre enn alternativet".
Vil regjeringen anse det som en formueomplassering om man oppretter et veiselskap som får dedikerte inntekter fra bompenger, drivstoffavgift eller lignende, og hvis ikke - hvor er den prinsipielle og praktiske forskjellen mellom et selvfinansierende veiprosjekt og dagens flyplassorganisering under Avinor?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Handlingsregelen innebærer at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, beregnet til 4 pst. av fondskapitalen. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet omfatter alle statsbudsjettets inntekter og utgifter før lånetransaksjoner og utenom petroleumsvirksomhet. Tilførsel av egenkapital til statsselskaper eller kjøp av aksjer er kapitaltransaksjoner som ikke berører Pensjonsfondet. Slike kapitaltransaksjoner innebærer en endring i sammensetningen av statens finansformue utenom Pensjonsfondet, men endrer ikke statens netto formuesposisjon.
Det er ikke aktuell politikk for Regjeringen å opprette egne veiselskap. Generelt viser jeg til Stortingets bevilgningsreglement § 3, som omhandler hvilke utgifter og inntekter statsbudsjettet skal inneholde:

"Budsjettet skal inneholde alle statlige utgifter og inntekter knyttet til virksomheter og tiltak som får sine utgifter og inntekter fastsatt ved Stortingets bevilgningsvedtak."

Jeg vil for øvrig bemerke at bompenger i dag bare går til bygging av vei, ikke til finansiering av drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold utgjør over 40 pst. av Samferdselsdepartementets utgifter til vegformål i statsbudsjettet for 2013.
Når det gjelder Avinor, viser jeg til Meld. St. 38 (2012-2013) - Verksemda til Avinor AS. Regjeringen skrev der følgende:

"Det er behov for ei nærmare avklaring av Avinor sine finansielle rammevilkår i samband med etablering av nye lufthamner, og/eller samanslåing eller nedlegging av eksisterande lufthamner i tråd med omtalen i NTP 2014-2023, og dessutan korleis eventuell statleg støtte skal innrettast ved slike moglege endringar i lufthamnstrukturen. Regjeringa vil kome attende med ei vurdering av dette."