Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1571 (2012-2013)
Innlevert: 25.06.2013
Sendt: 26.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen bruker ulike ordninger med subsidierte lån og rentekompensasjon for å stimulere til vedlikehold og bygging av ulike offentlige bygninger, slik som skolebygg, kirkebygg og omsorgsbygg.
Vil regjeringen innføre tilsvarende ordninger med rentekompensasjon for infrastrukturprosjekter?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er etablert rentekompensasjonsordninger for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg for å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge og rehabilitere skoleanlegg og bevare kirkebygg. Ordningene innebærer at det til investeringer innenfor en tildelt ramme gis kompensasjon for renteutgifter. Renteutgiftene beregnes med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid i Husbanken. Kommunene står fritt til å velge om finansiering skal skje med eller uten opptak av lån og de velger fritt hvilken låneinstitusjon som skal benyttes.
På Samferdselsdepartementets budsjett har det siden 2010 eksistert en rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene. Denne ordningen omfatter det regionale vegnettet. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt opp til en betydelig økning i tilskuddet til fylkesveger, og i Prop. 146 S (2012-2013) Kommuneproposisjonen 2014 er det varslet at 500 mill. kroner av veksten i fylkeskommunenes frie inntekter gjelder innfasing av disse midlene. I Nasjonal transportplan er det samtidig lagt til grunn at rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene skal avvikles. Staten vil oppfylle forpliktelsene knyttet til de investeringsrammene som er lagt til grunn i perioden 2010 – 2013, i alt 8 mrd. kr.