Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1572 (2012-2013)
Innlevert: 26.06.2013
Sendt: 27.06.2013
Besvart: 10.07.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at Aps valgkampløfte om å doble bevilgningen til videreutdanning av lærere er et treffsikkert og godt forslag, som vil gi dobbelt så mange lærere videreutdanning som i dag?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Aps valgkampløfte om å trappe opp bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere til en milliard kroner de neste fire årene (http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/OEkonomi/Varsler-betydelige-investeringer-i-skole-og-helse).
Undertegnede viser til at Venstre ved flere budsjettbehandlinger har foreslått om lag tilsvarende økning i bevilgningene til nevnte formål, men at statsråden da har avvist dette.
I spørretimen 29. mai d.å. utfordret f.eks. undertegnede statsråden på å støtte Venstres forslag i Revidert nasjonalbudsjett om å øke bevilgningene slik at 1500 flere lærere kunne få videreutdanning, men fikk da til svar:

"Jeg aner ikke hva slags beregninger Venstre har som skulle tilsi at det faktisk ville ført til at flere kommuner søkte om midler til videreutdanning."

og

"Alle de som kommunene har søkt for, får videreutdanning i år."

Undertegnede holder fast på at det er behov for en kraftig økning i bevilgningene til videreutdanning av lærere, men ønsker samtidig en avklaring fra statsråden vedrørende Aps ferske valgkampløfte - og om statsråden har en annen vurdering av dette forslaget enn hun har hatt av nærmest likelydende forslag fra Venstre tidligere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Staten bruker i dag totalt 526 mill. kroner til kompetansegivende tiltak i skolesektoren, hvorav 360 mill. kroner går til videreutdanning for lærere og rektorer. I dag dekker staten 50 pst. av utgiftene for den enkelte deltaker i videreutdanningstilbudet for lærere. Skoleeier dekker 25 pst. av kostnaden og lærerne frigjøres i 37,5 pst. fra sin stilling og investerer i tillegg egen tid til studiene.
Ved siste studieårs opptak var søkertallet større enn året før. Staten utvidet sin bevilgning, slik at alle de lærerne som kommunene har søkt om midler for i 2013, får videreutdanning i år. Etter utvidet opptak – og etter frafall etter opptak – deltok 1745 lærere i videreutdanningen i inneværende år. Det er imidlertid flere lærere som ønsker slik utdanning enn det kommunene søker om midler til. Det avgjørende for å øke omfanget av videreutdanning for lærere er altså at kommunene øker antall søknader.
Jeg står fast ved mitt svar i spørretimen 29.05.2013. Forskjellen mellom dagens ordning og Venstres forslag er at kommunene skal finansiere 20 % av kostnadene – og ikke 25 %. Jeg har ikke sett noen beregninger som tilsier at en endring av kommunenes finansiering med 5 prosentpoeng dobler kommunenes søknader om videreutdanning til lærere.
Jeg deler Venstre og Arbeiderpartiets ønske om å doble statens innsats for etter- og videreutdanning i skolen på sikt. Å øke de statlige bevilgingene uten andre virkemidler for å sikre at midlene faktisk blir brukt, er ikke tilstrekkelig. Jeg viser til mitt svar i spørretimen og mener det er aktuelt å innføre en kommunal plikt til å sikre lærere videreutdanning.