Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1576 (2012-2013)
Innlevert: 27.06.2013
Sendt: 27.06.2013
Besvart: 08.08.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener statsråden at det er tilstrekkelig vern av rettssikkerheten at en virksomhet kan bli pålagt å betale både avgift og straffeavgift før en endelig avgjørelse foreligger, eller at behandlingstiden kan aksepteres å være så lang, og mener statsråden at utilbørlig lang saksbehandlingstid, som påfører en bedrift unødvendige tap (som i verste fall kan føre til at en virksomhet må legges ned), bør kunne gi grunnlag for erstatning, og hva vil statsråden gjøre med situasjonen?

Begrunnelse

Hvis en importør/produsent mener at de er feilaktig har blitt pålagt avgift på et produkt, og de påklager vedtaket om beregning av avgift, vil de kunne bli pålagt å betale både avgift og straffeavgift, selv om klagen fremdeles ligger til behandling hos klageinstansen.
Dette kan for det første gi en urettmessig og langvarig likviditetsmessig utfordring for bedriften, og det kan for det andre føre til betydelige tap i form av tapt omsetning fordi man ikke kan forhandle produktet inntil avgjørelse om særavgift er mottatt.
Det finnes eksempel på at en importør ennå ikke har fått en avgjørelse på klage på vedtak om fortolling mer enn ett og et halvt år etter at klagen ble sendt til tollmyndighetene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det følger av skattebetalingsloven § 10-1 første ledd at skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene. Formålet med den ubetingede betalingsplikten er at det ikke skal være kurant å oppnå betalingsutsettelser ved å klage eller bringe saken inn for domstolen. En regel om at skatte- og avgiftskrav ikke skal inndrives dersom eksempelvis skattyteren sier seg uenig i den utlignede skatten og påklager fastsettelsen eller bringer vedtaket inn for domstolen, vil etter mitt syn føre til at antall urealistiske klager vil øke.
I noen tilfeller er det likevel begrensninger i betalingsplikten. Unntak vil for eksempel gjelde dersom det er åpenbare feil ved avgiftsfastsettelsen. Tilsvarende gjelder på skatteområdet.
En avgiftspliktig som klager over et avgiftsvedtak vil i noen tilfeller kunne anmode om at virkningene av et vedtak utsettes etter reglene i forvaltningsloven § 42. Hovedregelen er at toll- og avgiftsmyndighetene er restriktive med å akseptere utsatt iverksetting for betaling av toll- og avgiftskrav. I de unntakstilfeller der det innvilges utsatt iverksetting av betaling, skal det i følge interne instrukser i utgangspunktet stilles vilkår om sikkerhet og renteberegning.
Hovedregelen er at utestående krav skal inndrives så raskt som mulig, men når kravet er påklaget skal det ikke iverksettes mer omfattende innkreving enn det som er nødvendig. Skyldneren har i alminnelighet mulighet til å stille frivillig sikkerhet / garanti for avgiftskravet slik at det kan unnlates å etablere utleggspant. Når krav som er tilstrekkelig sikret er til behandling som klagesak i forvaltningen eller i rettsapparatet, følger det av retningslinjer fra Toll- og avgiftsdirektoratet at dekning ved tvangsrealisasjon bør avventes til saken er endelig avgjort. Tilsvarende gjelder på skatteområdet.
Det er av stor betydning for den avgiftspliktige og for tilliten til toll- og avgiftsmyndighetene at behandlingen av saker skjer hurtig og innen rimelig tid. Dersom det forekommer at avgiftspliktige påføres tap som følge av lang saksbehandlingstid hos toll- og avgiftsmyndighetene, vil spørsmål om erstatning måtte vurderes etter de alminnelige erstatningsreglene i skadeerstatningsloven. Det skal imidlertid mye til for at slik erstatningsplikt skal foreligge.
Etter min mening sikrer dagens regelverk og praksis en betryggende behandling av de skatte- og avgiftspliktige. Det er likevel alltid behov for å se på regelverket og praktiseringen av dette slik at kvaliteten på saksbehandlingen og rettssikkerheten blir best mulig. Det er en utfordring at regelverket for skatte- og avgiftsforvaltningen er oppdelt og lite samordnet. Departementet går derfor gjennom disse forvaltningsreglene med sikte på samordning og harmonisering. I den forbindelse vil også reglene om ubetinget betalingsplikt bli vurdert. Vurderingene vil først og fremst være knyttet til mulige urimelige utslag av betalingsplikten i tilfeller hvor skyldneren ilegges tilleggsskatt/-avgift.