Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1577 (2012-2013)
Innlevert: 27.06.2013
Sendt: 27.06.2013
Besvart: 08.08.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil statsråden komme med tiltak som gjør avgiftslovgivningen mer forutsigbar for importører/produsenter, for eksempel ved at tollmyndighetene kan gi bindende forhåndsuttalelser om særavgifter som er gyldige for ett år av gangen?

Begrunnelse

Tollmyndighetene gir ikke bindende forhåndsuttalelser innenfor særavgiftslovgivningen, slik at f.eks. sjokolade- og sukkervarer m.m. (SJ-avgift), med begrunnelse i at "vilkårene for å ilegge særavgift er politisk styrt og endres ut i fra de ulike politiske oppfatningene i Stortinget".
I følge tollovens forarbeider skal det vektlegges at reglene er klart utformet og er lett forståelig for den som skal anvende dem. Det er i følge forarbeidene også viktig at det skal være adgang til forhåndsvedtak.
I dag blir det ikke gitt forhåndsvedtak vedr. særavgifter, og lovgivningen er i enkelte tilfeller komplisert og uklar.
Det kan vanskelig forstås at det forventes at en privat virksomhet alltid skal forstå reglene, når man har eksempler på at Toll - og avgiftsdirektoratet har hatt liggende saker i opptil halvannet år uten at de har klart å ta en avgjørelse vedr. tolkning av lovgivningen og forståelsen av egne kommentarer.
Særavgiften vil ofte utgjøre en vesentlig del av kostprisen på et produkt, og forutsigbarhet er dermed en viktig faktor for at importøren/produsenten skal kunne prissette produktet.
En bedrift som i god tro har tolket lovgivningen slik at det ikke skal beregnes særavgift på et bestemt produkt, vil kunne få etterberegnet avgift 10 år tilbake i tid, hvis tollmyndighetene på et kontrolltidspunkt anser at det skulle ha vært beregnet avgift. Dette vil naturligvis kunne ha svært alvorlige konsekvenser for den aktuelle virksomheten.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Bindende forhåndsuttalelser er innført på flere områder i skatte-, toll- og avgiftsretten. Det er regler om bindende forhåndsuttalelser i ligningsloven, merverdiavgiftsloven, petroleumsskatteloven og tolloven. Ordningen går i korte trekk ut på at de skatte- og avgiftspliktige kan be om myndighetenes vurdering av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av planlagte fremtidige transaksjoner. Svaret som gis vil være bindende for myndighetene dersom transaksjonene gjennomføres i samsvar med de faktiske forutsetninger som ligger til grunn for uttalelsen.
I Prop. 1 LS (2011–2012) varslet departementet flere tiltak for å styrke skattyternes rettssikkerhet. Et av tiltakene som ble varslet, var en gjennomgang av forvaltningsreglene på området til skatteetaten, først og fremst skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Lovrevisjonen omfatter emner som opplysningsplikt for skatte- og avgiftspliktige, kontrollbestemmelser, partsinnsyn, dekning av sakskostnader m.m. Målet med gjennomgangen er å harmonisere og samordne forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet med sikte på å samle forvaltningsreglene i en egen skatteforvaltningslov. Departementet vurderer også om forvaltningsreglene knyttet til andre avgifter, herunder særavgifter, bør omfattes av det nye Skatteforvaltnings-regelverket. Revisjon og eventuell utvidelse av området for ordningen med bindende forhåndsuttalelser til andre avgiftsområder vil derfor bli vurdert i forbindelse med arbeidet med ny skatteforvaltningslov. Departementet tar sikte på å ha klart et høringsnotat om nye skatteforvaltningsregler i løpet av 2014.