Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1578 (2012-2013)
Innlevert: 27.06.2013
Sendt: 28.06.2013
Besvart: 31.07.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Arendal Lufthavn Gullknapp AS sendte inn konsesjonssøknad 17. juli 2012. Saken ble godkjent av luftfartstilsynet, men de sendte saken videre til departementet, hvor den fortsatt ligger.
Mitt spørsmål blir da, når kan vi vente at søknaden blir behandlet, og hvorfor ble den sendt til departementet?

Begrunnelse

Aust-Agder og Oslo har til felles at begge fylker ikke har flyplass. Arendal Lufthavn Gullknapp AS leverte inn konsesjonssøknad 17. juli 2012, for å starte opp som kommersiell flyplass. Søknaden ble godkjent/anbefalt av luftfartstilsynet, men av en eller annen grunn sendte luftfartstilsynet deres forslag til godkjenning innom departementet. Dette er en ny vri på en konsesjonssøknad. Konsesjonssøknadene pleier etter det jeg har erfart, blitt avgjort av luftfartstilsynet.
Det har vært gjennomført høring i saken.
Arendal Lufthavn Gullknapp AS er en privat lufthavn, hvor næringslivet har lagt ned stor arbeidsinnsats og mange penger. Det betyr at investorene har stor tro på Gullknapp. Gullknapp, med sin beliggenhet kan komme til å spille en stor rolle i fremtiden. Den tegner til å kunne bli en av de mest miljøvennlige lufthavner vi har i Norge, dette pga. at flyplassen ligger på fjellgrunn, den har ikke hverken saltvann eller ferskvann i nærheten, og har ingen fjell rundt rullebanen som vil hinder miljøvennlig landing og letting. Lufthavnen kan også utvides omtrent så mye man ønsker, eller til den kapasitet som vil komme i fremtiden.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Av luftfartsloven § 7-6 første ledd følger det at tildeling av konsesjon

”bare må gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn”.

Vurderingskriteriet ”allmenne hensyn” er nærmere spesifisert i konsesjonsforskriften (BSL E 1-1) § 1 bokstav b, som bestemmer at forskriftens formål bl.a. er:

”Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.”

Luftfartsloven § 7-5 legger i utgangspunktet myndigheten til å gi konsesjoner til landingsplasser til Samferdselsdepartementet. (Luftfartstilsynet har fått delegert myndighet til å fatte konsesjonsvedtak i enkelte tilfeller.) I praksis må det foretas en konkret vurdering av om saken skal sluttbehandles av Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet eller Kongen i statsråd.
Samferdselsdepartementets foreløpige vurdering tilsier at saken berører forholdet til øvrig transportinfrastruktur og nærliggende lufthavner, transportbehov, generell næringspolitikk og administrative og økonomiske konsekvenser for staten. Saken er derfor sendt departementet etter å ha vært forberedt av Luftfartstilsynet, i tråd med den oppgavefordelingen som er nevnt ovenfor.
Etter å ha gjennomført høring sendte Luftfartstilsynet sin innstilling til departementet 19. mars 2013. Departementet er godt i gang med å behandle saken. Samferdselsdepartementet tar sikte på å avgjøre saken i løpet av høsten 2013.