Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1583 (2012-2013)
Innlevert: 28.06.2013
Sendt: 28.06.2013
Besvart: 31.07.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Samferdselsdepartementet skal visstnok jobbe med å se på hvordan man kan bedre og styrke regelverket rundt arbeidstakeres rettigheter innen luftfarten.
Hvilke utredninger er satt i gang og når vil de ferdigstilles, og vil utredningen vurdere domsavsigelsen i Frankrike som konkluderte med at arbeidstakerne i Ryanair var underlagt fransk sosial- og skattelovgivning som resulterte i tillegg til den franske lovgivningen som ble vedtatt i 2006?

Begrunnelse

Allerede i 2010 ble arbeidsforholdene til ansatte i Ryanair ved base på Moss lufthavn, Rygge tatt opp, men i følge arbeidstakerorganisasjonen Parat har dessverre svært lite skjedd og det er avdekket mangler og hull i lovverket, samt det noe oppfatter som nye kreative måter å unngå norsk regelverk på. Skatteetaten har nå hatt gjennomgang og kontroll av kontraktspilotene og selskapenes skatteplikt. Et annet tilsyn som også har ansvar for å følge opp at norske lover og regler følges opp er Luftfartstilsynet, noe også er etterlyst jf. Parats ubesvarte brev av 22. februar 2012. Vi er kjent med at Luftfartstilsynet nå har hatt tilsyn, men foreløpig vet man ingen ting etter tilsynet.
Vi er også kjent med at Ryanair har hatt tilsvarende base i Frankrike hvor piloter og kabinansatte hadde arbeidskontrakter som iht. avtalen var underlagt irsk rett med trygd, skatt og sosiale plikter og rettigheter knyttet til Irland og ikke Frankrike. Domstolene i Frankrike var ikke enig med Ryanair og konkluderte med at arbeidstakerne var underlagt fransk sosial- og skattelovgivning. Resonnementet fra domstolen bygget på tilknytningen til flyplassen i Frankrike, jf. Base, lokaler, crew-rom, datamaskiner, etc. Det er derfor interessant å vite hva statsråden tenker om saken og spesielt hva man mener om dommen i Frankrike.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen har gitt Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvilke konsekvenser økt globalisering og konkurranse har for norsk luftfart. Herunder skal det redegjøres for hvilke regler som i dag gjelder for lønn, skatt og trygd for flygende personell. Dernest skal utredningen identifisere nødvendige tiltak mot negative konsekvenser av den utviklingen som finner sted.
Som ledd i arbeidet med å samle inn informasjon til utredningsarbeidet er vi gjort kjent med at det finnes rettspraksis fra det franske rettsvesenet som omhandler parallelle problemstillinger. Samtidig har det de siste årene blitt vedtatt nye EU/EØS-regler om hvilket lands lovregler som gjelder for ansatte i luftfarten.
Det er åpenbart at den konkrete tilknytningen til et lands territorium som du nevner i din omtale av den franske saken har begrunnet flere av disse reglene og derfor er relevant i utredningsarbeidet.
Målet er at utredningen skal ferdigstilles innen utløpet av 2013.