Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1586 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Besvart: 09.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det viser seg nå at flere driftsselskaper/bompengeselskaper som tar seg av innkrevingen av bompenger også har tatt ut utbytte til sine eiere. Jeg ber derfor statsråden redegjøre for hva hun syns om dette, og hvordan dette stiller seg i forhold til lovverket. Jeg ber også om en oversikt over hvor mye som er tatt ut i utbytte fra alle bompengeselskapene/driftsselskapene i Norge de siste 10 årene.
Kan jeg også be om at oversikten inneholder en spesifisering på hvert bompengeselskap?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens Vegvesen inngår avtaler med bompengeselskapene, basert på utarbeidet standardavtale og Stortingets vedtak ved behandling av aktuelle bompengeproposisjoner. I denne avtalen (bompengeavtalen) fastsettes nærmere rammer for bompengeselskapenes oppgaver og rettigheter.
I følge bompengeavtalen skal det ikke tas ut utbytte fra bompengeselskapene. Statens vegvesen har ikke avdekket brudd på denne bestemmelsen i forbindelse med den årlige rapporteringen fra selskapene. Bompengeselskapene skal overføre midler til Statens vegvesen i tråd med fastsatt rekvisisjonsplan. Utover dette skal selskapene finansiere renter på lån, dekke kostnader ved egen administrasjon og innkreving av bompenger, inkl. vedlikehold og drift av innkrevingssystem og bomstasjon(er), finansiere eventuelle endringer og utskiftninger av innkrevingssystem samt dekke kostnader ved fjerning av innkrevingsutstyr og istandsetting av vegen ved utløp av innkrevingsperioden.
I bompengeavtalen er det ikke satt bestemmende krav til hvem som skal utføre drift og vedlikehold av innkrevingssystemet, utover at dette skal skje til lavest mulig kostnad. Det er derfor opp til styret for det enkelte bompengeselskap å vurdere lønnsomheten ved å utføre dette i egenregi kontra konkurranseutsetting av hele eller deler av oppgaven.
Bompengeselskapene velger underleverandører til å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver basert på konkurranser hvor de er pliktet til å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Underleverandørene som gjerne omtales som driftsselskaper, er frittstående selskaper som står fritt til å utbetale utbytte til sine eiere i tråd med aksjelovens bestemmelser. Statens vegvesen har ikke pr. i dag myndighet til å føre tilsyn med eller regulere økonomiske forhold hos disse underleverandørene.