Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1584 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Besvart: 09.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Nettavisen kunne nylig rapportere om vinningskriminalitet som henlegges i Bergen på bakgrunn av "manglende kapasitet". Spørsmålsstiller vil understreke at dette dessverre bare er en av mange tilfeller der gjerningsmannen går fri på bakgrunn av ressursmangel i politiet.
Synes justisministeren denne type henleggelser styrker folks tiltro til rettssystemet?

Begrunnelse

I Bergen ble det nylig stjålet en parkert bil. Biltyven vraket bilen og innkasserte selv vrakpanten for denne. En konsekvens av biltyvens frekke fremgangsmåte, var at han måtte oppgi sitt navn til bilopphuggeren. Politiet hadde således en kjent gjerningsperson å forholde seg til. Allikevel henlegges saken på grunnlag av ressursmangel. Spørsmålsstiller er av den oppfatning at saker med kjent gjerningsmann aldri skal henlegges uten etterforskning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har forelagt spørsmålet for riksadvokaten, som opplyser at statsadvokatene gjennom sin inspeksjons- og tilsynsvirksomhet har avdekket at enkelte politidistrikter benytter kapasitets-henleggelser som neppe kan sies å være i tråd med retningslinjene. Dette følges aktivt opp fra statsadvokatenes side.
I den aktuelle saken det vises til her, har jeg blitt opplyst at den stedlige statsadvokaten har bedt politidistriktet om å få seg forelagt saken for nærmere vurdering. Politiets henleggelse er påklaget. Jeg konstaterer med det at overordnet påtalemyndighet, i henhold til innarbeidet praksis, har engasjert seg i denne saken.