Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1585 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Besvart: 09.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Stadig hører vi om saker hvor det skjer dødsulykker på grunn av usikrede eller bare delvis sikrede jernbaneoverganger. For noen dager siden skjedde det dessverre en dødsulykke på Østre linje, ved Tornerud i Askim. Det haster med å sikre planovergangene, slik at det blir færre slike tragiske ulykker.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det blir stilt økte ressurser til rådighet for å sikre flere jernbaneoverganger?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er i dag ca. 3 700 planoverganger på Jernbaneverkets nett. I løpet av de siste ti årene er om lag 1000 planoverganger sikret eller lagt ned. Jernbaneverket som er tillagt ansvaret for sikkerheten knyttet til jernbanenettet, prioriterer gjennomføring av tiltak på grunnlag av risiko og kost/nytte. Som grunnlag for prioriteringer har Jernbaneverket har utarbeidet en langsiktig strategi for utbedring av planoverganger.
Selv om det i dag er sjelden at vi opplever dødsfall knyttet til jernbanetrafikken, hender det fortsatt at det skjer ulykker og dødsfall ved planovergangene. Regjeringen har senest i Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt til grunn en nullvisjon som målfastsettelse for prioritering av sikkerheten på jernbanen. Det langsiktige målet er at jernbanetransport ikke skal føre til drepte eller alvorlig skade på mennesker, miljø eller materiell.
Det er satt av 239 millioner kroner til programområdet sikkerhet og miljø i jernbanebudsjettet for 2013 og Jernbaneverket har planlagt gjennomført om lag 200 sikringstiltak knyttet til planoverganger i 2013. For perioden 2014-2023 er det i Nasjonal transportplan satt av et gjennomsnittlig årlig beløp på 360 millioner kroner på dette programområdet. Det er om lag 50 prosent høyere enn dagens nivå. Forebygging av ulykker ved planoverganger er prioritert.