Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1594 (2012-2013)
Innlevert: 05.08.2013
Sendt: 06.08.2013
Besvart: 09.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Det finnes fortsatt ikke noen fungerende nødmelderordning for døve og hørselshemmede, på tross av at statsråden i media har lovet at dette skal komme på plass.
Hvorfor er det enda ikke kommet på plass en midlertidig nødmeldeordning for hørselshemmede, og er statsråden komfortabel med at hørselshemmede med dagens prosess vil være uten mulighet for nødvarsling frem til 2015?

Begrunnelse

Norges Døveforbund melder om at det i dag finnes tekniske løsninger for nødvarsling som kan igangsettes i løpet av 6 måneder. Spørsmålsstiller mener det er meget alvorlig at en gruppe i samfunnet, hørselshemmede, i dag står uten noen reell mulighet til å varsle nødetatene. Nødetatene utgjør en helt grunnleggende del av statens sikringstiltak ovenfor innbyggerne. Å frata en del av befolkningen muligheten til å varsle politi, helse- eller brannvesen utgjør en helt grunnleggende svikt i beredskapen som burde prioriteres med tanke på en umiddelbar løsning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg opptatt av at alle innbyggere skal ha mulighet til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp på en rask, enkel og sikker måte. Døve og hørselshemmede har overfor departementet pekt på viktigheten av å kunne nå nødetatene via SMS, og vi har som en oppfølging av dette igangsatt et arbeid, med sikte på å finne gode løsninger for nødmeldinger fra denne brukergruppen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble ved brev av 3. juli 2013 gitt i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal utrede ulike alternativer, samt innen 1. november 2013 gi sin anbefaling om en ordning som kan implementeres for at døve og hørselshemmede kan komme frem til nødmeldesentralene via SMS. Arbeidsgruppen skal også vurdere om en slik ordning også bør tilrettelegge for ytterligere digital varsling, f.eks. ved MMS, e-post, video og GPS.
DSB vil under arbeidet involvere aktuelle brukergrupper, herunder Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Døveforbund.
Ved innføring av nytt Nødnett blir teknisk utstyr fornyet ved nødmeldesentralene hos de tre nødetatene. Dette vil gjøre det lettere å finne frem til gode ordninger for å sende frem skriftlige nødmeldinger fra mobiltelefoner. Nødnett bygges nå i hele landet og skal bli ferdig i løpet av 2015. Det er derfor et viktig mål at den nye ordningen kommer på plass så tidlig som mulig, og senest i løpet av 2015.
Fram til den nye ordningen er på plass kan døve og hørselshemmede nå nødmeldetjenesten over hele landet gjennom den særskilte sentralen i Mosjøen. Herfra formidles nødmeldinger fra døve og hørselshemmede til rett nødsentral av ansatte som er spesielt trenet for kommunikasjon med døve og hørselshemmede, og som arbeider med å videreformidle henvendelser fra denne gruppen til daglig.